KRYSZTAŁOWY
PUCHAR

Zakończenie Powstania Wielkopolskiego


Komitet Narodowy Polski w Paryżu, pośrodku siedzi Roman Dmowski


Pierwsza wojna świa­towa zakończyła się 11 listopada 1918 roku rozejmem podpisa­nym w wagonie kole­jowym w Compiegne. Droga do traktatu wersalskiego, kończą­cego w czerwcu konflikt, była jeszcze daleka i Niemcy nadal prowadziły działania wojenne. Powstanie Wielkopolskie, w czasie którego toczono regu­larne walki, z wykorzystaniem broni maszynowej, gazowej, pancernej i lotnictwa, było tego najlepszym dowodem. Mocar­stwa zachodnie dobrze o tym wiedziały i zdawały sobie spra­wę, że - jak donosił Kurier Po­znański: - „Niemcy poczuli się znowu w sile, że jeżeli dziś przy warunkach zawieszenia broni stawiają opór, tem trudniej bę­dzie narzucić im uciążliwe dla nich, a zasłużone warunki po­kojowe”.

W czasie konferencji paryskiej Roman Dmowski mó­wił o tym po angielsku i francu­sku przez ponad sześć godzin, wywierając „głębokie wraże­nie, specjalnie na prezydencie Wilsonie, który bardzo interesował się wywodami przedsta­wiciela Polski”.

„Prasa nie tylko francuska, ale i angielska poczęła w całym szeregu artykułów wskazywać na to, że Niemcy nie są poko­nane, że jedynym na to sposo­bem jest energiczne wystąpie­nie wobec podnoszącego głowę pmsactwa, a zwłaszcza okre­ślenie wschodnich granic Nie­miec przez stworzenie silnej Polski” - zapewniał Kurier. Hi­storyk Janusz Karwat napisze: „obrona wyzwolonego obszaru nie byłaby możliwa bez wysił­ku Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i Komitetu Narodo­wego w Paryżu. Bez tak zdecy­dowanej interwencji dyploma­tycznej nie doszłoby do zmu­szenia Niemców do podpisania zobowiązań rozejmowych”. I kontynuacją Compiegne był Trewir, gdzie podpisano układ kończący Powstanie Wielko­polskie.

Biuro Telegraficzne Wolffa, szanowana agencja prasowa, przesłało do gazet „telegram z dyjalogiem w Trewirze”. Wed­ług niego Matthias Erzerber- ger, niemiecki minister odpo­wiedzialny za sprawy zawie­szenia broni pytał, jaki jest sens jej wyznaczenia. Marszałek Foch odpowie­dział: „naczelne dowództwo koalicji doręczyło delegacji nie­mieckiej mapę. Znajduje się na niej zielona linja demarka- cyjna. Wewnątrz tej zielonej linji demarkacyjnej nie może przyjść do żadnego ataku ze strony niemieckiej przeciwko Polakom”. Zapewnił, że strona polska ma także wstrzymać się na tym obszarze od działań wo­jennych, a wojska obu stron mają stać „tam, gdzie dzisiaj stoją”.

Grzegorz Okoński "Głos Wielkopolski" - fragment

Powstańcy Wielkopolscy na lini frontu

Ludwik Ratajczak

 

Przejdź do artykułów
 
WIEŚCI
Z REGIONU
POLSKI SEJM DZIELNICOWY

3-5 Grudnia 1918 roku kobiety z Ziem Zachodnich jako pierwsze w Europie otrzymały prawa wyborcze.

 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
 
 
 
 
 
 
WYBITNY
WIELKOPOLANINWYPŁYWY PODATKOWE Z WOJEWÓDZTW W ROKU 2017 WYNOSZĄ

Dochody podatkowe na jedną osobę per capita wynoszą:

1 Województwo Mazowieckie 324,90 zł.

2 Wielkopolska 188,57 zł.

3 Dolny Śląsk 186,02 zł.

4 Pomorskie 154,01 zł.

5 Śląskie 146,86 zł.

6 Łódzkie 139,06 zł.

7 Małopolskie 139,01 zł.

8 Kujawsko - Pomorskie 124,57 zł.

9 Opolskie 114,77 zł.

10 Lubuskie 114,47 zł.

11 Zachodnio - Pomorskie 108,53 zł.

12 Podkarpackie 91,00 zł.

13 Warmińsko - Mazurskie 81,57 zł.

14 Białostockie 80,91 zł.

15 Podlaskie 78,77 zł.

16 Świętokrzyskie 75,46 zł.

Województwo Mazowieckie ma wspaniały wynik. Tak się składa,że większość banków oraz instytucji finansowych ma swoje główne siedziby w Warszawie. Poza tym potężna administracja finansowa, koncern paliwowy, energetyczny, Poczta, PKP itd. Wszystkie one płacą podatki w Warszawie.

Pamiętają Państwo jak prezydent Kwaśniewski przeniósł Wielkopolski Bank Kredytowy z Poznania do Wrocławia, a szczytem głupoty było przeniesienie Wyższej Szkoły Wojsk Pancernych do Wrocławia. Ta szkoła miała świetny poligon wojskowy. Na konferencji prasowej w Poznaniu zadałem prezydentowi Kwaśniewskiemu pytanie, dlaczego to zrobił ? Odpowiedział, że Poznań bez tego banku i tej szkoły radę sobie da. A kto nam da pieniądze za tę absurdalną decyzję. Panie prezydencie, to jest nadal komuna. Pan nie ma prawa zabierać Wielkopolskiego Banku Kredytowego ani Wyższej Szkoły Wojsk Pancernych. To z Pana strony było świństwo i my Wielkopolanie o tych decyzjach pamiętamy.

Panie Prezydencie Kwaśniewski, dobrze Pan wie, że w pierwszej konstytucji, Pan był Prezydentem, ja pracowałem w komisji konstytucyjnej. Ustaliliśmy, że samorząd będzie w gminie w powiecie i województwie. Zostawił Pan 49 województw i podporządkował je Pan rządowi. To wszystko źle działało, nie mieliśmy szans wejść do Unii Europejskiej z takim podziałem administracyjnym. To był cud, że premierem został Jerzy Buzek. Po wielkich bojach, zamiast 13 dużych województw mamy 16, bo tak chciał prezydent Kwaśniewski. Wymyślił opolskie, lubuskie, a Krzaklewski świętokrzyskie. Prezydent nie chciał stracić województw rządowych, to one mają kontrolować samorząd w gminie, powiecie i 16 regionach marszałkowskich. Ten bubel administracyjny trwa do dziś. Mamy dwuwładzę w regionie 16 regionów + 16 województw rządowych daje nam 32. Trzeba stale przypominać, że za ten bałagan odpowiada Prezydent Kwaśniewski.

Ludwik Ratajczak


 

Przejdź do artykułów