WGRO w Poznaniu ma 20 lat
Redaktor: Redakcja   
03.12.2012.

Prezes Grzegorz Hempowicz przemawia w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.p>

Pierwszy z prawej strony - Grzegorz Hempowicz

26 listopada 1992 roku panowie Wilfreid Schmid i Paul Leuenberger przywie.źli decyzję, że Rząd Konfederacji Szwajcarskiej wybrał Poznań na pierwszy rynek hurtowy i będzie go finansował.

POLSKIE RYNKI HURTOWE

Jesteśmy wzorem dla świata - wszystkie delegacje rządowe przysłały gratulacje za ciekawy pobyt w naszym kraju.

Konferencja prasowa. Przyjechały delegacje rządowe i dziennikarze z całego świata.

Większość rynków hurtowych należy do tej organizacji


Wystąpienie Pana Prezesa Grzegorza Hempowicza podczas uroczystości 20- lecia WGRO S.A. w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Szanowni Państwo
20 rocznica otwarcia rynku hurtowego warzyw, owoców i kwiatów w Poznaniu jest okazją do krótkiego spojrzenia w historię naszego rynku. Zmiany zachodzące w Polsce pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia spowodowały, że producenci rolni i ogrodnicy zostali pozbawieni dotychczasowych miejsc zbytu swoich towarów i skazani na przypadkowe miejsca o bardzo niskim standardzie infrastrukturalnym. Ogrodnicy skupieni w Wielkopolskim Związku Ogrodniczym – koło Poznań podjęli działania zmierzające do stworzenia miejsca sprzedaży swych produktów. Zbiegło się to z inicjatywą Rządu Konfederacji Szwajcarii – programem pomocowym dla różnych przedsięwzięć w Polsce, w tym wsparciem kwotą 10 mln FCH budowy rynku hurtowego warzyw, owoców i kwiatów. Stanowiło to szansę na urzeczywistnienie dotychczasowych zamiarów i wybudowanie o standardach europejskich rynku hurtowego. Spośród trzech miast starających się o środki pomocowe rządu Konfederacji Szwajcarii- Warszawy, Łodzi i Poznania, Szwajcarzy zdecydowali wesprzeć finansowo projekt poznański. Decyzja ta w głównej mierze opierała się na fakcie, że powołana w 1989r Wielkopolska Giełda Rolno Ogrodnicza sp. z o.o. której jedynym właścicielem był Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu zakupiła teren na Franowie pod budowę rynku. Środki finansowe na budowę rynku pochodzące na początku od Szwajcarii, Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego ulokowano w Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, która jest naszym największym akcjonariuszem. Wiązało się to z powstaniem w 1991 roku Wielkopolskiej Giełdy Rolno- Ogrodniczej Spółki Akcyjnej w Poznaniu, której założycielami byli Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu w imieniu którego akt notarialny podpisywali – Pani Kazimiera Noszczyńska - Prezes WZO i Pan Bogdan Biadała oraz panowie Jan Ciesielski i Grzegorz Hempowicz. Pierwszy Zarząd tworzyli Jan Ciesielski, Grzegorz Hempowicz i Janusz Karwacki. Obecny Zarząd to Grzegorz Hempowicz, Lidia Niemier i Arkadiusz Węgielski. 6 czerwca 1991 roku położono kamień węgielny pod budowę rynku zakładając półtoraroczny termin inwestycyjny. Został on dotrzymany i 26 listopada 1992 roku został otwarty nasz rynek. Od pierwszego dnia rozpoczął działalność tworząc producentom i handlowcom, którzy wtedy tworzyli 11 % kapitału spółki ( dzisiaj ponad 47,34%) możliwość zbytu swoich towarów. Wysoki, niespotykany wcześniej w Polsce standard miejsc handlowych przyciągał zarówno sprzedających jak i kupujących. Zapotrzebowanie na takie miejsca handlowe spowodowało szybki rozwój infrastruktury rynku. Wybudowano nowe hale i wiaty dla handlu artykułami spożywczymi, warzywami i owocami a w 1995 roku – dwupoziomową halę dla kwiatów żywych ciętych i doniczkowych. Nasz sukces był inspiracją do budowy rynków hurtowych w różnych regionach kraju i przyczynił się między innymi do powstania Rządowego programu budowy rynków hurtowych. W dwudziestoletniej historii rynku do jego powstania, rozbudowy i funkcjonowania przyczyniło się wiele osób – założyciele, członkowie Rad Nadzorczych z Przewodniczącymi Rady : Panami Stefanem Lisoniem, Andrzejem Nowotnym i obecnie Andrzejem Zapytowskim, sekretarzami Rady: Panią Lidią Niemier i obecnie Panem Witoldem Piotrowskim, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Rządu Konfederacji Szwajcarii: Panami Wilfriedem Schmidem i Paulem Leuenbergerem, Panią Dorotą Nadolną, i obecnie Panem Dominikiem Favre, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Ministerstwa Rolnictwa: Paniami Alicją Kalicką i Ewą Marciniak, Panami Andrzejem Batorskim, Pawłem Klepką, Waldemarem Humięckim i obecnie Robertem Kulą, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Miasta Poznań: Panami Andrzejem Nowotnym i obecnie Przemysławem Smulskim z Przedstawicielami WZO : Panami Henrykiem Pełczyńskim, Romanem Skorupińskim, obecnie Panami Bagdanem Biadałą i Witoldem Piotrowskim, z Przedstawicielami grupy producentów: Panami Zygmuntem Maćkowiakiem, Leonem Łapińskim i obecnie Ryszardem Jankowiakiem,z Przedstawicielami grupy kwiaciarzy : Panami Leszkiem Musiałowiczem, Henrykiem Murczakiem i obecnie Markiem Jokielem, z Przedstawicielami grupy handlowców: Panami Piotrem Czubem, Romanem Bartkowiakiem, Jackiem Hańczewskim, Paniami Lidią Niemier i obecnie Anną Lisowską, z Przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego, obecnie Ministerstwa Skarbu Państwa: Panem Andrzejem Groszkiem, Paniami Iwoną Woźnicą, Hanną Golec i obecnie Jolantą Krupińską. Do powstania i rozbudowy rynku przyczynili się również: projektanci, budowniczowie, konsultanci, pracownicy, a przede wszystkim akcjonariusze oraz użytkownicy rynku – wszystkim im pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za współpracę i życzyć sukcesów w przyszłości.


Zarząd WGRO S.A.

Szanowni Państwo !

W tym roku mija 20 lat od otwarcia naszego pierwszego w Polsce o standardach europejskich rynku hurtowego owoców, warzyw i kwiatów Wielkopolskiej Giełdy Rolno - Ogrodniczej S.A. w Poznaniu, którego nazwę ze względu na wymogi ustawowe musieliśmy zmienić na Wielkopolską Gildię Rolno – Ogrodniczą S.A. w Poznaniu. Z inicjatywy Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w oparciu o pomoc finansową rządów Szwajcarii i Polski powstał w Poznaniu rynek hurtowy skutecznie wypełniając powstałą w okresie transformacji lukę w kanałach dystrybucji artykułów rolno-spożywczych. W ten sposób spełniły się marzenia tysięcy wielkopolskich rolników i ogrodników poszukujących po rozpadzie starych struktur organizacyjnych głównie pionu spółdzielczego, pewnych i bezpiecznych miejsc zbytu swoich produktów. Była to również bardzo dobra wiadomość dla odradzającego się drobnego rodzimego handlu i gastronomii poszukującego bezpiecznych i pewnych miejsc zaopatrzenia. Wreszcie powstanie rynku hurtowego ucywilizowało i uporządkowało handel w mieście, walnie przyczyniając się do widocznej poprawy estetyki miasta. W krótkim czasie Gildia stała się atrakcyjną wizytówką Poznania i wzorcem do naśladowania dla innych miast i regionów, co znalazło odzwierciedlenie w licznych bardzo wysokiej i mniejszej rangi delegacjach z kraju i zagranicy między innymi Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, delegacji rządowych, organizacji rolniczych oraz studentów i młodzieży szkolnej. Nasz dorobek dwudziestolecia jest imponujący, wskazujemy te z osiągnięć, które są naszym zdaniem najważniejsze. W trakcie 20 letniej działalności na naszej Gildii dokonało zakupów ponad 10 milionów klientów. Wielkość aktywów trwałych spółki zwiększyła się ponad czterokrotnie osiągając poziom 77,2 mln zł na koniec 2011r. Nastąpiły istotne korzystne zmiany w strukturze kapitału akcyjnego spółki. Udział indywidualnych akcjonariuszy wzrósł ponad czterokrotnie i osiągnął poziom prawie 50%. Dzięki realizacji strategii infrastrukturalnego rozwoju udało się przełamać barierę obszarową i w widoczny sposób poprawić warunki handlu i komfort zakupów na rynku. Stworzone przez rynek pole konfrontacji produkcji krajowej z dostawami z importu skutkowało poprzez efekt naśladownictwa i zastosowania systemów bezpieczeństwa obrotu żywnością, zbliżeniem przygotowania krajowej oferty owoców i warzyw do standardów obowiązujących w światowym handlu. Dobrym poligonem doświadczalnym a jednocześnie przykładem do naśladowania była podjęta przez Gildię współpraca z sieciami handlowymi w zakresie ich zaopatrzenia w owoce i warzywa oferowane na rynku. W krótkim czasie znalazło się wielu naśladowców. Ważną dla producentów rolę odegrała podjęta przez Gildię inicjatywa kompleksowej organizacji uprawy ogórków dla przetwórstwa głównie na eksport. Korzystając z doświadczeń Gildii indywidualni producenci kontynuują do dzisiaj we własnym zakresie lub wspólnie produkcję wybranych owoców i warzyw pod konkretne zamówienia z kraju i zagranicy. Niezmiennie dużym zainteresowaniem uczestników rynku hurtowego owoców i warzyw w Polsce cieszy się funkcjonujący od samego otwarcia Gildii system informacji cenowej „Cennik”. Osiągnięcia w tym zakresie stanowiły główną przesłankę wyboru Wielkopolskiej Gildii na reprezentatywny rynek Unii Europejskiej w zakresie monitorowania ilości oraz cen owoców i warzyw pochodzących z poza UE. Od początku działalności Gildii ważna była problematyka jakości. Rynek hurtowy w Poznaniu jest prekursorem wdrażania systemów zapewnienia jakości zarządzania i bezpieczeństwa żywnościowego oferowanych produktów HACCP i GLOBALGAP oraz ISO. Działaniom w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanych produktów i ich ekspozycji, towarzyszy stała troska o rozwój koniecznej w tym względzie infrastruktury. Wszystkie obiekty spełniają warunki bezpieczeństwa obrotu żywnością. Podnoszeniu jakości oferowanych produktów służą organizowane przez Gildię różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, pokazy, gale dla operatorów i klientów rynku oraz producentów. Ważnym działem są kwiaty i artykuły florystyczne skierowane głównie dla odbiorców z północno-zachodniej części kraju. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się programy edukacyjne w branży florystycznej. Gildia dla zrównoważenia siły partnerów konkurujących w tych samych segmentach rynku przejęła na siebie organizowanie i koszty akcji promocyjnych w postaci wydawania gazetek reklamowych, akcji ulotkowych, reklamy w mediach oraz na targach i wystawach. Do wspólnej realizacji działań promocyjnych udało się pozyskać ponad 500 jednostek handlowych zaopatrujących się na Gildii w ramach programu „Produkt z WGRO S.A.” Gildia od kilkunastu lat prowadzi z dużym powodzeniem programy edukacyjne skierowane dla najmłodszych. Przedsięwzięcia te są kontynuacją działań w ramach ogólnopolskiego porozumienia „Zdrowie Narodu” , propagującego zdrowy styl życia i odżywiania, którego Gildia była jednym z pierwszych sygnatariuszy. Ważnym aspektem działalności Gildii są podejmowane i realizowane inicjatywy na rzecz integracji środowiska. Gildia jest jednym z założycieli: „Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe”. Reprezentuje interesy polskich rynków hurtowych na forum Światowego Związku Rynków Hurtowych (WUWM) z siedzibą w Hadze, którego konferencja odbyła się we wrześniu br. W Poznaniu. WGRO S.A. jest rynkiem powszechnie rozpoznawalnym na świecie. Za całokształt działalności Gildia została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Ambasadora Polskiej Gospodarki 2012”. Realizacja wszystkich tych ambitnych działań i sukcesów była możliwa dzięi Państwa współpracy i zaangażowaniu oraz nastawienia na rozwój i przyszłość, za co serdecznie dziękujemy.


Zarząd WGRO S.A.