ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Szanowni Państwo!

Gmina Duszniki

O rozwoju gminy decyduje samorząd. Ale też jest ważne kto kieruje samorządem. Wójt gminy Duszniki Adam Woropaj, postanowił z gminy wiejskiej zrobić miasto. Żeby zrobić miasto, to trzeba mieć infrastrukturę techniczną. Dziś gmina Duszniki jest zwodociądowana w 100 proc.

 
Zbuduj własny dom w Sędzinku – Gmina Duszniki

Gmina Duszniki w bieżącym roku przygotowuje do sprzedaży nieruchomości położone na terenie miejscowości Sędzinko.

 
 
Biblioteki w Gminie Duszniki

Przedstawiając życie kulturalne w gminie Duszniki zapomnieć nie można o jej bibliotekach – głównej w Dusznikach i jej filii w Grzebienisku. Obie instytucje prężnie działają od ponad sześćdziesięciu lat.

 
Hotele w Gminie Duszniki

Wzdłuż drogi z Poznania do Świecka w miejscowości Sękowo i Podrzewiu są ulokowane trzy hotele. Turyści cenią sobie te hotele. Można tam łatwo i bezpiecznie parkować samochody. A dojazd do Poznania to tylko pół godziny jazdy zgodnie z przepisami. Ta baza hotelowa będzie w 100% wykorzystana na Euro 2012 r.

 
Jesteśmy przygotowani żeby uczyć sześciolatków

Gmina Duszniki ma przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie. Ogłasza zapisy dzieci do grup 3,4,5 latków.

 
Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

Gmina Duszniki może poszczycić się dobrze funkcjonującym Centrum Kultury, które jest inicjatorem rozmaitych form spędzania wolnego czasu. Pod skrzydłami instruktorów rodzi się wiele talentów, dojrzewają prawdziwi artyści.

 
Gaz i ropa popłyną w Wielkopolsce

Kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego oraz instalację do usuwania azotu z gazu wybuduje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W ten sposób Wielkopolska ma szansę stać się energetycznym zagłębiem.

 
Długa droga Wielkopolski do nowoczesności

Każdy sukces to ciężka praca.

Gospodarka Wielkopolski w okresie zaborów stanowiła i nadal stanowi przedmiot zainteresowań badawczych sporej liczby historyków, ekonomistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Główny cel tych badań, to zdobyć doświadczenie, które umożliwi dostosowanie Polski wschodniej i też południowej do tych nowoczesnych rozwiązań. Prof. Czesław Łuczak tuż przed śmiercią napisał świetną książę „Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918). To właśnie z tej książki pochodzą informacje o rozwoju gospodarczym Wielkopolski.

 
Wykorzystywanie środków IT w pracy dydaktycznej w gimnazjach na terenie gminy Duszniki
12.11.2009.

1. Baza techniczna w szkołach

W gminie Duszniki działają 2 gimnazja: w Dusznikach i Grzebienisku, które są stosunkowo dobrze wyposażone w środki informatyczne, oprogramowanie oraz posiadają przeszkoloną kadrę nauczycielską w zakresie ich wykorzystywania.

Gimnazjum w Dusznikach po raz pierwszy otrzymało pracownię komputerową w roku 2003 (9 komputerów +serwer) wraz z niezbędnym oprogramowanie sieciowym i drukarką. Połączenie z Internetem odbywało się poprzez tradycyjny modem analogowy o niewielkiej przepustowości informacji. W pracowni odbywały się przede wszystkim zajęcia z informatyki. Przełomem w rozwoju infrastruktury okazały się lata 2006-07. W roku 2006 gimnazjum przystąpiło do programu „e-szkoła” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Dzięki programowi w szkole zainstalowana została nowoczesna infrastruktura informatyczna i bezprzewodowe połączenie z Internetem. Łącze internetowe zwiększyło swoją prędkość do 6 Mb/s, zakupiono wysokiej klasy serwer, laptopy i projektory wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem edukacyjnym na większość zajęć lekcyjnych, zdecydowanie zwiększając tym samym możliwości korzystania z nowoczesnych środków IT przez uczniów i nauczycieli.

W roku 2007 szkoła pozyskała dwa komplety bibliotek multimedialnych (8 komputerów multimedialnych + 2 drukarki), natomiast w roku 2008 gimnazjum otrzymało z MEN kompletnie wyposażoną pracownię informatyczną (11 komputerów stacjonarnych, laptop, projektor, drukarka oraz odpowiednie oprogramowanie).

Gimnazjum w Grzebienisku otrzymało w 2003 roku pracownię z wyposażeniem firmy HP, wartości około sto tysięcy zł, była jedną z kilku nagród w konkursie Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego ”Pracownia za pomysł”. Była ona drugą pracownią komputerową w gimnazjum (pierwsza z MEN dla nowopowstałych gimnazjów), co w sposób znaczący poprawiło dostęp do nowoczesnego narzędzia, zarówno młodzieży gimnazjum , jak i uczniom szkoły podstawowej. Po uroczystym otwarciu z udziałem przedstawiciela Prezydenta rozpoczęta została realizacja programu zawartego w projekcie konkursowym.

Nasza „baza komputerowa” powiększyła się o kilka nowych stanowisk dzięki kolejnemu „Projektowi i-community” zgłoszonemu w roku 2005 do HP Polska. Dzięki pozyskaniu nowych jednostek możliwy stał się dostęp uczniów do komputerów i Internetu nie tylko w pracowni, ale także w świetlicy szkolnej i innych pomieszczeniach. Dzięki temu uczniowie maja stały kontakt z tym narzędziem i korzystaniem z niego w każdej chwili podczas przerw, lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

2. Szkolenia kadry pedagogicznej

Ze względu na ciągłą zmianę sprzętu i oprogramowania oraz zmieniające się wymagania w stosunku do nauczycieli i szkół w zakresie wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych, kadra nauczycielska jest notorycznie poddawana szkoleniom informatycznym.Nauczyciele przechodzili szkolenia informatyczne wynikające ze zobowiązań związanych z przyznaniem pracowni z MEN, kurs „Intel ku Przyszłości” (rok 2004). W roku 2006, w ramach projektu „e-szkoła”, przeszkoleni zostali kolejni nauczyciele, przeprowadzono również wewnątrzszkolne szkolenia z zakresu wykorzystania sprzętu, oprogramowania edukacyjnego oraz posługiwania się pakietem MS Office oraz pocztą elektroniczną i Internetem. W roku szkolnym 2007/08, po odpowiednim przeszkoleniu wszystkich nauczycieli, w Gimnazjum w Dusznikach wprowadzony został dziennik elektroniczny, który pozwala na szybkie przekazanie rodzicom informacji o postępach ich dzieci. Jednocześnie pozwala on dyrektorowi szkoły na bezpośredni nadzór nad ocenami i uwagami skierowanymi do rodziców uczniów całej szkoły z poziomu Internetu. Dziennik elektroniczny nie zastępuje jednakże dziennika tradycyjnego oraz kontaktów bezpośrednich z rodzicami, usprawnia tylko bezpośrednią informację do nich skierowaną. W lutym 2009r. szkoła pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie włączenia się do programu „e-Szkoła Wielkopolska” i uczestniczy w dwóch projektach organizowanych przez fundację OFEK Poznań: „Twórczy Uczeń” i „Twórczy Nauczyciel” (projekty finansowane przez PO KL).

Efektem wdrożenia programu ma być przeszkolenie wszystkich nauczycieli i wdrożenie platformy edukacyjnej w szkole oraz udział 5 grup uczniów (60 osób) w realizacji szczegółowych projektów w okresie od IV-XI.2009 r. Program jest realizowany również przy wsparciu kadry naukowej UAM Poznań.

3. Wykorzystywanie technologii IT w bieżącej pracy szkoły

Znaczne wzbogacenie szkół w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie znacznie zwiększyło możliwości ich wykorzystywania podczas zajęć lekcyjnych, poza lekcjami, jak również w pracy administracyjnej szkoły. Powszechnym jest praca nauczyciela na zajęciach z laptopem, projektorem oraz wykorzystaniem Internetu i portali edukacyjnych, odpowiedniego oprogramowania lub wcześniej przygotowanych i umieszczonych w komputerze materiałów dydaktycznych. Nierzadko uczniowie pracują na laptopach w dowolnym pomieszczeniu lekcyjnym w szkole, łączą się bezpośrednio z Internetem (pod kontrolą nauczyciela). A więc bardziej powszechne stało się wykorzystanie Internetu jako olbrzymiego źródła informacji. Podczas przerw oraz w czasie wolnym, uczniowie bardzo często korzystają z biblioteki multimedialnej, gdzie mają możliwości wyszukiwania i gromadzenia materiałów na zajęcia lekcyjne.

Ważnym elementem w pracy szkoły jest szkolna strona WWW, na której podawana jest pełna informacja ważna dla całej społeczności szkolnej i środowiska, szczególnie fakty wynikające z  bieżącego życia szkoły, umieszczane są tam również podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły. W Grzebienisku pracownie posłużyły także środowisku ; została otwarta dla rodziców i  młodzieży pozaszkolnej. Pod kierunkiem nauczycieli prowadzone były kursy obsługi komputera. Podczas imprez o charakterze sportowym - głównie gimnazjady zimowe, organizowane są kawiarenki internetowe dla środowiska.

W pracy administracyjnej narzędzia informatyczne są niezbędne zarówno od strony wykorzystania oprogramowania specjalistycznego (oprogramowanie biblioteczne, baza uczniów, dziennik), jak również podczas korzystania z oprogramowania biurowego, (np. MS Office), poczty elektronicznej, zasobów Internetu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »