WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
13.11.2009.

W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2004-2006 Gminie Stęszew udało się pozyskać środki finansowe z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projektu dotyczył budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Stęszew. Procedurę uzyskania dofinansowania tej inwestycji Gmina Stęszew rozpoczęła w czerwcu 2004 roku..Efektem rzeczowym zrealizowanej inwestycji było wybudowanie 2645 m sieci wodociągowej. Ponadto w ramach Projektu wyremontowano istniejącą na terenie gminy sieć wodociągową na długości 6010 m.Projekt prowadzony był w dziewięciu miejscowościach gminy Stęszew.

Zrealizowany projekt ma poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy oraz zwiększyć jej atrakcyjność inwestycyjną.

Obecnie trwa nowy okres programowania Unii Europejskiej obejmujący lata 2007-2013 , w którym to Gmina Stęszew aplikuje o środki unijne.

W sierpniu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi ”realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek Gminy Stęszew dotyczący dofinansowania projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczna w miejscowości Strykowo” został pozytywnie zweryfikowany i  znalazł się na liście operacji, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W dniu 25 września 2009r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została  podpisana umowa   o  przyznanie pomocy. Środki na dofinansowanie projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego weryfikowany jest wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania:” Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej ” na projekt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich wraz z  zakupem sprzętu asenizacyjnego.

Gmina Stęszew wraz z Gminami Buk i  Dopiewo wchodzi w skład Stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania „Źródło”, które to zostało wybrane decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 26 czerwca 2009r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została  podpisana umowa   o warunkach  sposobie  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie   otrzyma   środki  finansowe w wysokości   ponad 5 mln zł   na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dofinansowanie ze środków unijnych  obejmować będzie działania: odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty.

Cel działania Stowarzyszenie  - Lokalna Grupa Działania „Źródło” został określony w misji stowarzyszenia jako dążenie poprzez współpracę i wspólne cele do budowy komplementarnej oazy rekreacyjnej dającej korzyści wszystkim mieszkańcom gmin Buk, Stęszew i Dopiewo, dla urzeczywistnienia wizji, jaką są nowoczesne tereny rekreacyjne w otoczeniu Jezior Niepruszewskiego, Tomickiego i Strykowskiego, utworzone w wyniku wdrożenia zintegrowanej polityki aktywizacji obejmującej sektor gospodarczy, sektor publiczny i sektor społeczny.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484