Infrastruktura w Kępnie
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kępno zaopatrywane są w wodę pitną dostarczaną ze zbiorowych sieci wodociągowych. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 179,3 km sieci wodociągowej i 4987 szt. przyłączy wodociągowych. W chwili obecnej pomimo zwodociągowania gminy praktycznie w 100% tylko ok. 96 % mieszkańców gminy jest objętych usługami Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. Część mieszkańców pomimo technicznych możliwości korzysta do dnia dzisiejszego z własnych ujęć wody. Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości hydraulicznej 8.000 m3/d. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2006 roku i obecnie spełnia wszelkie wymogi odnośnie jakości odprowadzanych ścieków.

Wieża wodociągowa

W chwili obecnej kanalizację sanitarną posiada ok. 95 % miasta Kępna oraz miejscowości Hanulin, Krążkowy, Osiny, Kliny i Rzetnia. W roku 2009 spółka „Wodociągi Kępińskie” rozpoczęła kolejną dużą inwestycję związaną z budową kanalizacji w miejscowości Mianowice i Olszowa

Według szacunków na chwilę obecną na terenie Gminy Kępno przyłącza kanalizacji sanitarnej posiada ok. 55 %.

Gmina Kępno wspólnie z sąsiednią Gminą Baranów zamierza w latach 2009 - 2012 intensywnie rozbudowywać sieci kanalizacyjne. Środki na ten cel mają pochodzić między innymi z Funduszu Spójności. Wniosek o dofinansowanie przygotowuje Spółka Wodociągi Kępińskie.

W ramach planowanego zadania zostaną zmodernizowane sieci wodociągowe oraz dwie stacje uzdatniania wody (w Kępnie i Grębaninie), zostaną zmodernizowane stare sieci kanalizacyjne oraz powstaną nowe w miejscowościach: Mianowice, Świba, Olszowa oraz w Gminie Baranów w miejscowościach Słupia, Jankowy, Donaborów i Mroczeń.

Sieć gazowa

Miasto Kępno jest zgazyfikowane w ok. 90 %. Na terenie gminy sieć gazową posiada tylko wieś Osiny.

W Kępnie znajduje się sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje redukcyjne gazu. Do miasta Kępna gaz ziemny wysokometanowy doprowadzany jest  z magistrali gazowej wysokiego ciśnienia Śląsk – Odolanów.  Pozostali mieszkańcy Gminy korzystają z  gazu propan – butan.

Sieć energetyczna

Obszar Miasta i Gminy Kępno jest zelektryfikowany. Sieć elektroenergetyczna zasila w prąd cały obszar. Zaopatrzenie mieszkańców Kępna w energię elektryczną odbywa się liniami średniego napięcia 15 kV z GPZ Kępno, który zasilany jest liniami wysokiego napięcia 110 kV z czterech kierunków: Ostrzeszowa, Kostowa, Wieruszowa i Sycowa. 100 % mieszkańców objętych jest usługami dostawy energii elektrycznej.

Łączność

Na całym obszarze Gminy Kępno można korzystać z łączności telefonicznej i Internetu. Działa tu dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska i Netia Telekom.

Sieć cieplna

W Kępnie funkcjonuje spółka Energetyka Cieplna, której 100 % udziałów należy do Gminy Kępno. Spółka ta dostarcza ciepło do budynków kępińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budynków indywidualnych i budynków użyteczności publicznej. Cały czas trwa rozbudowa sieci cieplnej. Inwestycje te powodują likwidację lokalnych kotłowni węglowych, dzięki czemu poprawia się środowisko naturalne.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484