ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła nagrody gospodarczej

KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ, DZIAŁAJĄCA PRZY STOWARZYSZENIU RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN PRZYZNAŁA W 2009 ROKU

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI
oraz
ZŁOTY MEDAL MIASTU KĘPNO

 
Historia Ratusza w Kępnie

Należy przypuszczać iż w XVII stuleciu wybudowano w środku kępińskiego Rynku drewniany Ratusz, o którym wspominają księgi grodzkie, gdzie został zamieszczony opis Ratusza i jego stan zachowania w końcu XVIII stulecia:

 
Szkolnictwo podstawowe i wyższe

Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Na terenie gminy działa 17 placówek oświatowych, w tym 5 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i zespół szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa). Wśród szkół podstawowych jedna to placówka z oddziałami integracyjnymi, podobnie zresztą jak jedna z placówek gimnazjalnych. Na terenie Gminy Kępno funkcjonuje również jedno niepubliczne przedszkole (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek).

 
Gdzie ludzie z Kępna studiują

Z opracowania Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie wynika, iż wśród 692 uczniów, którzy ukończyli edukację ponad gimnazjalną na terenie Kępna w roku 2009, ponad połowa 53,18 % podjęła dalszą naukę. Na studia dzienne zdecydowało się 150 absolwentów, na studia zaoczne i wieczorowe 158, szkołę policealną wybrało 16 osób. Technikum i liceum uzupełniające dla dorosłych na podbudowie ZSZ wybrały 44 osoby.

 
Gospodarka w Kępnie

Jeszcze do 1989 roku Gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

 
Szpital w Kępnie

Szpital Powiatowy w Kępnie uruchomiono w 1897 r. W roku 2008 w szpitalu hospitalizowanych było 7954 pacjentów. Szpital w Kępnie dysponuje 233 łóżkami.

 
Gospodarka odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Kępno powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Zakład ten zlokalizowany będzie w pobliżu miejscowości Olszowa, w odległości około 5 km od Kępna.

 
Infrastruktura w Kępnie
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kępno zaopatrywane są w wodę pitną dostarczaną ze zbiorowych sieci wodociągowych. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 179,3 km sieci wodociągowej i 4987 szt. przyłączy wodociągowych. W chwili obecnej pomimo zwodociągowania gminy praktycznie w 100% tylko ok. 96 % mieszkańców gminy jest objętych usługami Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. Część mieszkańców pomimo technicznych możliwości korzysta do dnia dzisiejszego z własnych ujęć wody. Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości hydraulicznej 8.000 m3/d. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2006 roku i obecnie spełnia wszelkie wymogi odnośnie jakości odprowadzanych ścieków.

Wieża wodociągowa

W chwili obecnej kanalizację sanitarną posiada ok. 95 % miasta Kępna oraz miejscowości Hanulin, Krążkowy, Osiny, Kliny i Rzetnia. W roku 2009 spółka „Wodociągi Kępińskie” rozpoczęła kolejną dużą inwestycję związaną z budową kanalizacji w miejscowości Mianowice i Olszowa

Według szacunków na chwilę obecną na terenie Gminy Kępno przyłącza kanalizacji sanitarnej posiada ok. 55 %.

Gmina Kępno wspólnie z sąsiednią Gminą Baranów zamierza w latach 2009 - 2012 intensywnie rozbudowywać sieci kanalizacyjne. Środki na ten cel mają pochodzić między innymi z Funduszu Spójności. Wniosek o dofinansowanie przygotowuje Spółka Wodociągi Kępińskie.

W ramach planowanego zadania zostaną zmodernizowane sieci wodociągowe oraz dwie stacje uzdatniania wody (w Kępnie i Grębaninie), zostaną zmodernizowane stare sieci kanalizacyjne oraz powstaną nowe w miejscowościach: Mianowice, Świba, Olszowa oraz w Gminie Baranów w miejscowościach Słupia, Jankowy, Donaborów i Mroczeń.

Sieć gazowa

Miasto Kępno jest zgazyfikowane w ok. 90 %. Na terenie gminy sieć gazową posiada tylko wieś Osiny.

W Kępnie znajduje się sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje redukcyjne gazu. Do miasta Kępna gaz ziemny wysokometanowy doprowadzany jest  z magistrali gazowej wysokiego ciśnienia Śląsk – Odolanów.  Pozostali mieszkańcy Gminy korzystają z  gazu propan – butan.

Sieć energetyczna

Obszar Miasta i Gminy Kępno jest zelektryfikowany. Sieć elektroenergetyczna zasila w prąd cały obszar. Zaopatrzenie mieszkańców Kępna w energię elektryczną odbywa się liniami średniego napięcia 15 kV z GPZ Kępno, który zasilany jest liniami wysokiego napięcia 110 kV z czterech kierunków: Ostrzeszowa, Kostowa, Wieruszowa i Sycowa. 100 % mieszkańców objętych jest usługami dostawy energii elektrycznej.

Łączność

Na całym obszarze Gminy Kępno można korzystać z łączności telefonicznej i Internetu. Działa tu dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska i Netia Telekom.

Sieć cieplna

W Kępnie funkcjonuje spółka Energetyka Cieplna, której 100 % udziałów należy do Gminy Kępno. Spółka ta dostarcza ciepło do budynków kępińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budynków indywidualnych i budynków użyteczności publicznej. Cały czas trwa rozbudowa sieci cieplnej. Inwestycje te powodują likwidację lokalnych kotłowni węglowych, dzięki czemu poprawia się środowisko naturalne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »