ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła nagrody gospodarczej

KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ, DZIAŁAJĄCA PRZY STOWARZYSZENIU RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN PRZYZNAŁA W 2009 ROKU

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI
oraz
ZŁOTY MEDAL MIASTU KĘPNO

 
Historia Ratusza w Kępnie

Należy przypuszczać iż w XVII stuleciu wybudowano w środku kępińskiego Rynku drewniany Ratusz, o którym wspominają księgi grodzkie, gdzie został zamieszczony opis Ratusza i jego stan zachowania w końcu XVIII stulecia:

 
Gdzie ludzie z Kępna studiują

Z opracowania Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie wynika, iż wśród 692 uczniów, którzy ukończyli edukację ponad gimnazjalną na terenie Kępna w roku 2009, ponad połowa 53,18 % podjęła dalszą naukę. Na studia dzienne zdecydowało się 150 absolwentów, na studia zaoczne i wieczorowe 158, szkołę policealną wybrało 16 osób. Technikum i liceum uzupełniające dla dorosłych na podbudowie ZSZ wybrały 44 osoby.

 
Gospodarka w Kępnie

Jeszcze do 1989 roku Gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

 
Szpital w Kępnie

Szpital Powiatowy w Kępnie uruchomiono w 1897 r. W roku 2008 w szpitalu hospitalizowanych było 7954 pacjentów. Szpital w Kępnie dysponuje 233 łóżkami.

 
Infrastruktura w Kępnie

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kępno zaopatrywane są w wodę pitną dostarczaną ze zbiorowych sieci wodociągowych. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 179,3 km sieci wodociągowej i 4987 szt. przyłączy wodociągowych. W chwili obecnej pomimo zwodociągowania gminy praktycznie w 100% tylko ok. 96 % mieszkańców gminy jest objętych usługami Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. Część mieszkańców pomimo technicznych możliwości korzysta do dnia dzisiejszego z własnych ujęć wody. Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości hydraulicznej 8.000 m3/d. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2006 roku i obecnie spełnia wszelkie wymogi odnośnie jakości odprowadzanych ścieków.

 
Gospodarka odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Kępno powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Zakład ten zlokalizowany będzie w pobliżu miejscowości Olszowa, w odległości około 5 km od Kępna.

 
Szkolnictwo podstawowe i wyższe
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Na terenie gminy działa 17 placówek oświatowych, w tym 5 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i zespół szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa). Wśród szkół podstawowych jedna to placówka z oddziałami integracyjnymi, podobnie zresztą jak jedna z placówek gimnazjalnych. Na terenie Gminy Kępno funkcjonuje również jedno niepubliczne przedszkole (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek).

Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów ustala Rada Miejska w Kępnie. Sieć publicznych szkół jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem zasady, iż droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione wyżej, Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Gmina Kępno zobowiązana jest również do organizacji dowozu dzieci, niepełnosprawnych (SP Hanulin, Zespół Szkół Specjalnych, Przedszkole Sióstr Boromeuszek).

Gmina Kępno prowadzi i organizuje wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych żywienie. W tym celu na terenie Gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne ( SP Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Kępnie, SP Kierzno) wydając posiłki w 7 szkołach (SP Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Kępnie, SP Kierzno, SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1, SP w Hanulinie, SP w Myjomicach).

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę mieszczą się w 14 budynkach.

Wszystkie budynki są własnością Gminy Kępno.

Wśród 14 budynków 8 jest ogrzewanych przez własne kotłownie, w tym 4 to kotłownie gazowe (Świba, Olszowa, Krążkowy, SP Nr 1 w Kępnie), 2 węglowe (Myjomice – stary budynek, Krążkowy – budynek SP) i 3 olejowe (Mikorzyn, Hanulin, Myjomice-nowy budynek). Pozostałe włączone są do sieci miejskiej.

Sale gimnastyczne znajdują się w 7 szkołach, pozostałe korzystają z sal wiejskich lub zastępczych salek korekcyjnych. Wszystkie szkoły mają możliwość korzystania z (nieodpłatnie dla szkoły) Hali przy Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szkoły wykorzystują miesięcznie 34 godzin na hali sportowej. Dodatkowo Gmina Kępno ma podpisaną umowę z ZSP Nr 2 w Kępnie na korzystanie przez dzieci z SP w Krążkowych w wymiarze 2h/tygodniowo z sali tejże szkoły. Ponadto w Kępnie uczniowie mają do dyspozycji 3 boiska ze sztuczna nawierzchnią, w tym jedno pełno wymiarowe. Wszystkie placówki na terenie Gminy Kępno wyposażone są w sprzęt komputerowy.

Dodatkowo na terenie Gminy funkcjonują szkoły dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. Są to:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Zespół Szkół Specjalnych,

W szkołach ponad gimnazjalnych młodzież ma możliwość kształcenia się w różnych zawodach m.in. technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa dom., technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik technologii drewna oraz cukiernik, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, murarz, ślusarz, operator obrabiarek, sprzedawca, stolarz.

Wyszczególnienie

Liczba placówek

Liczba oddziałów

Średnia liczebność oddziału

Liczba uczniów

(bez oddziałów 0)*

1

Szkoły Podstawowe

9

89

1902

1692

2

Gimnazja

4

40

255

1020

Ogółem

13

129

-

2712

Opracowanie na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »