ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Dzieje Krotoszyna
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

Kościół św. Fabiana i św. Sebastiana

Kościół frany św. Jana Chrzciciela

W  XV i XVI wieku, w czasach Krotoskich i kolejnych właścicieli, Krotoszyn był małym, ubogim i niewiele znaczącym miasteczkiem. Dopiero w końcu XVI w. Krotoszyn stał się znaczącym w tej części Wielkopolski ośrodkiem handlu i rzemiosła, zwłaszcza piwowarstwa i tkactwa. Przypuszczalnie już od końca XV wieku osiedlali się w Krotoszynie Żydzi, którzy w następnych wiekach stanowili blisko jedną trzecią wszystkich mieszkańców miasta. W początkach XVIII wieku miasto podupadło w wyniku wojen i towarzyszących im epidemii. Szczególnie dotkliwy dla Krotoszyna był drugi najazd Szwedów (1704-1717) oraz epidemia dżumy (1708-1710), kiedy kompletnie zrujnowane miasto liczyło kilkuset mieszkańców. Krotoszyn podniósł się z upadku w ostatnich latach Polski przedrozbiorowej, gdy w 1725 roku właścicielem dóbr krotoszyńskich i miasta został wojewoda kijowski Józef Pilawa Potocki. Szczególne znaczenie miało zniesienie przestarzałej pańszczyzny na rzecz czynszu oraz wprowadzenie ulg dla osiedlających się rzemieślników. Liczba mieszkańców wzrosła do blisko 4000. W czasach Potockiego w Krotoszynie znajdowało się łącznie ponad 360 domów, w tym tylko 1 murowany. Miasto miało brukowane ulice, zorganizowaną straż ogniową, zegar miejski, wodociągi i zachowane trzy bramy miejskie, za którymi rozciągały się przedmieścia: Koźmińskie, Kaliskie i Zdunowskie. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku miasto przeszło w ręce pruskie. Utworzony został wówczas powiat krotoszyński. W roku 1807 włączono Krotoszyn do Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku miasto wróciło do Prus, włączone do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Niemcy utworzyli w Krotoszynie ośrodek administracyjny i sądowy, powstało wiele urzędów i instytucji powiatowych. W tym czasie nasilił się napływ ludności niemieckiej do Krotoszyna, zwłaszcza rodzin urzędniczych. Stale rozrastająca się gmina ewangelicka już w 1790 roku wybudowała własny zbór - dziś kościół pw. św. Andrzeja Boboli - oraz założyła przy nim szkołę.

W 1819 roku rząd pruski w zamian za monopol pocztowy w Nadrenii i Westfalii przekazał księciu Karolowi von Thurn und Taxis dobra krotoszyńskie. Odtąd miasto wraz z okolicznymi dobrami tworzyło tzw. Księstwo Krotoszyńskie. W połowie XIX wieku Krotoszyn był czwartym co do wielkości miastem Wielkopolski. Liczył 7687 mieszkańców, w tym 2699 katolików, 2660 ewangelików i 2319 żydów. Upadło w tym okresie tkactwo, rozwinęły się natomiast kuśnierstwo i szewstwo. Zasadnicze zmiany w wyglądzie Krotoszyna nastąpiły jednak dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XIX i na początku XX wieku, kiedy powstała większość zakładów przemysłowych, szkół i gmachów urzędowych. Duże znaczenie gospodarcze dla miasta miała budowa linii kolejowych. Miasto rozbudowywało się: na jego obrzeżach, zwłaszcza zachodnich i północnych, powstawały zakłady przemysłowe (fabryka maszyn, browary, tartaki, cegielnia, rzeźnia, gorzelnia) i nowe ulice. Przebudowie uległa większość kamienic rynkowych, a ratusz w latach 1898/99 uzyskał drugie piętro i nową, pseudorenesansową elewację. Na początku XX wieku Krotoszyn był miastem zieleni. W centrum rozciągał się udostępniony mieszkańcom park księcia Thurn und Taxis. Po I wojnie światowej Krotoszyn, wyzwolony 1 stycznia 1919 roku przez powstańców wielkopolskich, znalazł się w granicach odrodzonego państwa polskiego. Miasto utrzymało swój dotychczasowy charakter rolniczo-przemysłowy. Wpłynęła na to bliskość granicy niemieckiej i rolniczy charakter powiatu. Spokojny i rytmiczny rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. Drugiego września 1939 roku Krotoszyn zajęli Niemcy. W wojnie obronnej Polski brał udział stacjonujący w Krotoszynie 56. Pułk Piechoty Wlkp. Po II wojnie światowej Krotoszyn pozostał siedzibą powiatu oraz władz miejsko-gminnych. Liczba ludności miasta wzrosła dwukrotnie, obecnie wynosi 30 000 osób. Wzniesiono szereg bloków mieszkalnych, a na obrzeżach miasta powstały nowe osiedla domków jednorodzinnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »