ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Infrastruktura
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

Samorząd gminy systematycznie remontuje i buduje ulice w mieście i na wsiach. Na zdjęciu ulica Ludowa w Krotoszynie tuż po oficjalnym odbiorze budowlanym

Miasto i Gmina Krotoszyn dąży do podnoszenia jakości życia i pracy na swoim terenie i corocznie przeznacza duże kwoty w budżecie gminnym na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, drogowej i oświetleniowej. Rozbudową sieci gazowej zajmuje się firma Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Kalisz Rejon Gazowniczy Krotoszyn. Długość sieci gazowej, dostępny tylko na terenie miasta, wynosi 73,5 tys. metrów.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie administruje siecią wodociągową o długości 319,7 kilometrów oraz siecią kanalizacyjną o długości 92,5 kilometrów. Obie są systematycznie modernizowane i remontowane. W latach 2004 - 2006 Krotoszyn przeprowadził rozbudowę i modernizację sieci sanitarnej i deszczowej (etap I), obejmującą północno-zachodnią część miasta, czyli osiedla Parcelki i Kopieczki oraz tereny inwestycyjne o długości kanalizacji rozdzielczej ok. 36 km. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 13,5 mln złotych. Blisko 8,5 mln zł gmina pozyskała na tę inwestycję z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku bieżącym gmina przystąpiła do „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”, inwestycji w wysokim stopniu dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Według kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosi prawie 63 mln złotych netto, z czego 40 procent ma stanowić wkład własny gminy, resztę - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po rozstrzygnięciu przetargu ostateczny koszt inwestycji może ulec znacznej zmianie. Dzięki uzyskanej pomocy zewnętrznej w południowej części Krotoszyna wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości prawie 21 kilometrów i deszczowa o długości ponad 17 kilometrów oraz 10 przepompowni i 10 separatorów. O 3 kilometry wydłuży się gminna sieć wodociągowa. Projekt obejmuje teren ograniczony ulicami: Rawicką, Zdunowską, Kołłątaja, Staszica, Bolewskiego i Ogrodowskiego wraz z przyległymi ulicami osiedlowymi oraz kanalizację w centrum miasta, wzdłuż Jawnika. Zakończenie inwestycji - planowane na II kwartał 2013 roku - pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców i atrakcyjności obszarów zamieszkania.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Krotoszynie zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz dostarczaniem ciepłej wody dla odbiorców komunalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W latach 2002-2006 spółka zmodernizowała kotłownię rejonową oraz zbudowała 5 nowych kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Rawickiej 2 i 4 i ul. Przemysłowej 11, 17 i 23. W 2008 r. oddano do użytkowania nowo wybudowaną kotłownię na eko-groszek we wsi Biadki przy ul. Rozdrażewskiej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 582 tys. złotych. Rozbudowano także miejską sieć ciepłowniczą o około 1,74 km poprzez zakup i montaż 5 węzłów cieplnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół nr 3, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz budynku mieszkalnym przy ul. Rawickiej 7. Za tę rozbudowę spółka zapłaciła 1 mln 229 tys. złotych. Siec ciepłowniczą doprowadzono również do budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie, co kosztowało 50,5 tys. złotych.

W roku minionym miejska sieć ciepłownicza wydłużona została o 0,27 km dzięki montażowi węzłów cieplnych do budynków ZEC-u przy ul. Kołłątaja i ZUS-u przy ul. Kobierskiej oraz do budynku przy ul. Zacisze. Łączny koszt inwestycji wyniósł 171,2 tys. złotych. W 2008 r. samorząd gminy przystąpił do etapowej budowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta. Inwestycja została podzielona na etapy. W 2009 r. sfinalizowano etap pierwszy, obejmujący budowę sieci monitoringu wizyjnego, w ramach którego zamontowano 8 kamer. Punkty podglądu zlokalizowano w budynkach Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. System oparty jest na przekazie światłowodowym. W drugim etapie zostaną zamontowane jeszcze 4 kamery. W kolejnych etapach jest budowa sieci nadajników internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Krotoszyna. Instalacja nadajników planowana jest na budynkach w centrum miasta, takich jak: Ratusz, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4, muzeum, oraz w punktach ustawienia kamer. Samorząd co roku inwestuje w budowę dróg, chodników i parkingów, które usprawniają ruch drogowy i pieszy na terenie całej gminy. Nie zapomina przy tym o rozbudowie i remontach oświetlenia ulicznego, przeznaczając na te zadanie po kilkaset tysięcy złotych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »