ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Autor: mł. asp. Zbigniew Olszak i sierż. Wojciech Adamczyk   
04.09.2008.

Od roku 1990 kiedy powołana została Policja, jej rola w życiu codziennym społeczeństwa staje się coraz bardziej doniosła. Zapotrzebowanie na realizację przez Policję ustawowych obowiązków w zakresie zwalczania przestępczości oraz poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wielu innych zadań pokrewnych rośnie z roku na rok.

Komendant Powiatowej Policji w Wolsztynie inż. mgr Lidia Wróbel

Policjanci razem z uczniami uczą się jak bezpiecznie poruszać się po ulicy

Policjanci grupy realizacyjnej w akcji.

Policjanci grupy realizacyjnej w akcji.

Wykonywane przez niezależne instytucje badania ankietowe społeczności wskazują, iż Policja jest jedną z pierwszych w kraju organizacji w hierarchii zaufania obywatelskiego. Jednakże badania równocześnie wskazują na stały wzrost oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa oraz wymagań, jakie stawiane są przed Policją. Zmiany w gospodarce, życiu społecznym wyznaczanym przez jego poziom, przystąpienie do Unii Europejskiej powodują konieczność prowadzenia ciągłego monitoringu podejmowanych przez Policję działań i wprowadzania na podstawie różnych dostępnych informacji, zmian i modyfikacji w działalności i strukturze Policji. Nie ulega wątpliwości, iż przy braku wsparcia znacznymi środkami finansowymi przekładającymi się m.in. na zatrudnienie i wyposażanie, aby sprostać nowym sytuacjom Policja musi podjąć takie działania, które uwzględnią przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz planistycznych. Sposób realizacji misji Policji wyznaczają cele strategiczne oraz dostosowane do nich cele funkcjonalne. I tak, celami działania Policji są przede wszystkim:

1. Rzeczywista poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Podniesienie sprawności działania Policji poprzez usprawnienie zarządzania zasobami i informacją

3. Poprawa wizerunku Policji w społeczeństwie i wzrost zaufania społecznego do Policji.

Do realizacji zakładanych celów Policja dąży poprzez:

• poprawę efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej;

• skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i korupcyjnej przez wyspecjalizowane służby Policji

• poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

• wprowadzenie skutecznych mechanizmów ograniczania skutków występowania katastrof, poważnych wypadków, klęsk żywiołowych i innych wydarzeń nadzwyczajnych - zwłaszcza będących wynikiem aktów terroryzmu;

• wprowadzenie konkursowych i jawnych zasad doboru do Policji.

W ślad za działaniami, zmierzającymi do zrealizowania opisanych celów idą przedsięwzięcia, służące stałej poprawie sytuacji wewnątrz samej Policji, polegające na wdrażaniu czytelnych zasad rozwoju i awansu zawodowego, sprawnym zaspokajaniu zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników wielkopolskiej Policji, wypracowaniu efektywnych metod zarządzania w tym także poprzez rozszerzanie współpracy międzynarodowej wielkopolskiej Policji, pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych.

Niezwykle istotnym zadaniem, jaka stawia sobie Policja jest zwalczanie korupcji i patologii we własnych szeregach oraz rozwijanie współpracy z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji oczekiwań i postulatów lokalnych społeczności. Cele działania Policji wolsztyńskiej nie różnią się od celów Policji jako całości. Warto w tym momencie - choćby w zarysie - opisać stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Jako przykład posłużą dane za 2007 r. W omawianym okresie na terenie powiatu stwierdzono popełnienie ogółem 1.090 przestępstw,tj. o 656 mniej niż w 2006 roku. Wskaźnik procentowy wykrywalności wyniósł 75,3%.

W poszczególnych kategoriach przestępstw, w 2007 r. zanotowano popełnienie m.in.:

- zabójstwa - 2

- kradzieże - 204

- włamania - 123

- kradzieże samochodów - 22

- rozboje - 26

- uszczerbek na zdrowiu - 14

- uszkodzenie rzeczy - 35

- przestępstw drogowych - 245, w tym zatrzymano 226 nietrzeźwych kierujących. W minionym roku ustalono ogółem 477 podejrzanych w tym 33 nieletnich. Tymczasowo aresztowano łącznie 11 sprawców.

Na drogach Powiatu Wolsztyńskiego w 2007 roku zaistniało 40 wypadków drogowych w następstwie których śmierć na miejscu lub w okresie 30 dni od wypadku poniosło 5 osób, 50 zostało rannych. Zanotowano także 405 kolizji drogowych.

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych było:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bądź przejścia pieszym,

- przekroczenie dozwolonej prędkości,

- nieprawidłowe omijanie, wymijanie, skręcanie i cofanie,

- błędy pieszych.

W ramach czynności profilaktycznych Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie prowadziła działania zapobiegawcze, polegające m.in. na informowaniu społeczeństwa o występujących zagrożeniach oraz o aspektach wiktymologicznych, przekazywane były materiały edukacyjne , informowano o dostępnych formach pomocy, współpracowano w tym zakresie z lokalnymi mediami. Przeprowadzono 183 spotkania z dziećmi i młodzieżą, 88 z pedagogami szkolnymi i 112 z rodzicami, w trakcie których omówiono między innymi: problematykę związaną z  własnym bezpieczeństwem, reagowania na zachowania niezgodne z prawem, przejawy patologii, wymaganą dbałością o mienie szkolne, zakres współpracy w relacji rodzic-szkoła- Policja. Przeprowadzone zostały akcje prewencyjne pn. "Bezpieczne Zimowisko", "Dzień Wagarowicza" "Bezpieczne Wakacje", "Bezpieczne Rozpoczęcie Roku Szkolnego" "Bezpieczna Droga Do Szkoły", "Dzień bez samochodu", "Uwaga kieszonkowcy" "Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych", "Znakowanie rowerów" (oznakowano 129 rowerów). W listopadzie i grudniu odbyła się czwarta edycja kursu samoobrony dla kobiet pn. "Umiem bronić się sama". W kursie uczestniczyło 30 osób, którym wręczono certyfikaty. Na koniec warto podkreślić rolę i znaczenie opinii publicznej dla właściwej pracy Policji. Właściwie zinterpretowane wyniki badania opinii publicznej, dotyczące stanu bezpieczeństwa, a także oczekiwań społecznych wobec Policji, dają możliwość oceny efektów dotychczasowych działań - zarówno typowo policyjnych jak i medialnych. Badania przeprowadzone w 2005 roku na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, pozwoliły na sformułowanie wniosku, że wizerunek własny Komendy nie odbiega od wizerunku obcego - społeczeństwa. Tym niemniej wskazały także na potrzebę modyfikacji prowadzonych działań, głównie typowo profilaktycznych oraz dotyczących sposobu wykorzystywania narzędzi public relations i współpracy z mediami.

W dziedzinie rozpoznawania zagrożeń, na które wskazywali mieszkańcy powiatu, w zasadzie pokrywały się one z danymi, będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz typowymi trendami polskiej przestępczości.

Nie od dziś także wiadomo, że Policja, pomimo ustawowego obowiązku dbania o bezpieczeństwo publiczne, nie podoła sama temu zadaniu. Aktywnie powinna szukać partnerów w tym zakresie, zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród przedstawicieli mediów.

Grupa realizacyjna

Powołanie specjalnej grupy, to konieczność to konieczność wymuszona wzrastającym okrucieństwem przestępców, którzy są coraz bardziej agresywni i bezwzględni. Grupa powstała trzy lata temu . Tworzą ją funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią swoje zwyczajne obowiązki, ale dodatkowo uczestniczą także w kursach i szkoleniach, gdzie podnoszą swoje umiejętności. jako grupa są wykorzystywani m in. do zatrzymań niebezpiecznych osób. Dysponują lepszym sprzętem, są lepiej wyszkoleni niż przeciętny policjant.

 
« poprzedni artykuł