ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim
Autor: Aleksander Ławiński - Kierownik wydziału Oświaty   
04.09.2008.

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

Wręczenie "Stypendium Starosty Wolsztyńskiego"

Środowiskowe Centrum Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie

Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" w Wolsztynie

Wychowanie przez sport najlepsza droga do sukcesów w nauce. Święto sportu szkolnego.

W chwili obecnej Powiat Wolsztyński prowadzi następujące szkoły i placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie,

- Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie,

- Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,

- Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie,

- Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wolsztynie,

- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,

- Dom Dziecka "Droga" w Gościeszynie z filią w Wolsztynie.

Powiat Wolsztyński jest również organem prowadzącym dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które wzbogacają ofertę edukacyjną na naszym terenie, skierowaną nie tylko do młodzieży, ale również do osób dorosłych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W Obrze działa Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, które jest Filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcące księży do celów misyjnych. Powiat Wolsztyński wspierała organizacyjnie i udostępnia bazę dla wydziałów zamiejscowych szkół wyższych takich, jak: Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła w Legnicy.

Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Wolsztyńskim naukę pobiera 3253 uczniów. Szkoły Powiatu Wolsztyńskiego mają dodatki bilans rekrutacyjny. Liczba uczniów zaczyna spadać ze względu na niż demograficzny roczników wchodzących w wiek szkoły średniej. W naszym przypadku jednak na uwagę zasługuje stały wysoki, szacowany na ok. 20%, udział uczniów zamieszkałych poza granicami powiatu w ogólnej liczbie uczniów, co potwierdza tezę o dużym znaczeniu Wolsztyna, jako lokalnego ośrodka edukacyjnego o zasięgu rekrutacji znacznie wykraczającym poza granice powiatu. Wszystko wskazuje na to, że szkoły powiatu proponując w skali regionu konkurencyjną ofertę edukacyjną, pozyskują wciąż duże liczby kandydatów, pomimo symptomów niżu demograficznego. Dodatni bilans rekrutacyjny należy interpretować jako niewątpliwy znaczący sukces szkół i placówek w pozyskiwaniu dla powiatu środków subwencji oświatowej z budżetu państwa.

Od 2005 r. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego przyznaje Stypendia Starosty Wolsztyńskiego uczniom szkół, dla których Powiat Wolsztyński jest organem prowadzącym, na podstawie regulaminu "Stypendium Starosty

Wolsztyńskiego", przyjętego uchwałą Rady Powiatu oraz Nagrody Starosty Wolsztyńskiego przyznawane zgodnie z Regulaminem "Nagradzania i wyróżniania uczniów, pedagogów szkół prowadzonych przez Powiat Wolsztyński", przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego.

Oprócz stypendiów naukowych i nagród, przyznano również stypendia socjalne, pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat pozyskał:

- stypendia z EFS dla 648 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na kwotę łączną 1.011.890,00 zł,

- stypendia z EFS dla 54 studentów, na kwotę łączną 128.050,00 zł.

Inwestycje oświatowe:

Przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie powstało Środowiskowe Centrum Rehabilitacji, w ramach którego realizowana jest rewalidacja i rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz rehabilitacja osób w ramach umowy Zakładu Rehabilitacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiat dofinansował również remonty w Zespole Szkół Specjalnych oraz zakup wyposażenia.

Powiat Wolsztyński dofinansował budowę oraz wyposażenie warsztatów szkolnych, które powstały w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Wymieniono okna i drzwi w szkole, wykonano zewnętrzną elewację szkoły. Ze środków Powiatu Wolsztyńskiego wyremontowano i wyposażono w sprzęt halę sportową. Trwa budowa kompleksu boisk w ramach programu ministerialnego "Boisko w mojej gminie - ORLIK 2012," obejmującego boiska do piłki nożnej, koszykowej wraz z zapleczem socjalnym.

W Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie powstało Europejskie Technikum Lotnicze, kształcące młodzież w zawodzie technik awionik i technik elektronik. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia: technikum hotelarskie, technikum logistyczne, technikum elektroniczne. Powiat Wolsztyński dofinansował modernizację pomieszczeń dydaktycznych, rozbudowę infrastruktury (hangar i lądowisko) na potrzeby ETL. W kompleksie szkoły wymieniono okna, dokonano modernizacji pomieszczeń kuchni i zakupu wyposażenia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie Powiat Wolsztyński dofinansował między innymi wymianę okien, modernizację biblioteki, gabinetu chemicznego, kuchni szkolnej.

Od 2008 r. powiat będzie prowadzić kształcenie pracowników socjalnych.

W Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach ze środków Powiatu wyremontowano budynek DWD, dokonano renowacji parku.

W Domu Dziecka "Droga" w Gościeszynie z filią w Wolsztynie dofinansowano remont pałacu.

Ze środków finansowych Powiatu Wolsztyńskiego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wymieniono okna, wyremontowano korytarz, zakupiono nowe biurka pod komputery.

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński powstało 10 pracowni komputerowych oraz Centrum Kształcenia na odległość w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie.

Z inicjatywy Rady Powiatu Wolsztyńskiego oraz Rady Miasta i Gminy Wolsztyn w kadencji 1998-2002, wybudowana została Miejska Sala Sportowa "Świtezianka". Realizacja inwestycji nastąpiła ze środków: Samorządu Powiatu Wolsztyńskiego, Samorządu Miasta i Gminy Wolsztyn, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Starostwo Powiatowe wspomogło finansowo Gminę Wolsztyn przy budowie pływalni krytej w Wolsztynie. Planowany termin oddania obiektu do użytku to styczeń 2009 r.

Powiat Wolsztyński podjął działania mające na celu podnoszenie i kultywowanie tradycji cystersów na Ziemi Wolsztyńskiej. Aktywnie działa na rzecz zachowania zabytkowej parowozowni w Wolsztynie, wspiera działalność Wolsztyńskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn (wydano szereg publikacji lokalnych pisarzy), Powiatowej Orkiestry Dętej w Wolsztynie. Orkiestra bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy, w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz w imprezach okolicznościowych. Współpracuje również na polu oświaty, kultury, sportu i turystyki od 2000 r. z Powiatem Dahme - Spreewald w Niemczech, od. 2003 r. z Rejonem Soleczniki na Litwie, od 2007 r. z Rejonem Lityńskim na Ukrainie.

Od 2005 roku Powiat Wolsztyński opracowuje roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu. Każdego roku Powiat Wolsztyński udziela dotacji w trybie pożytku publicznego organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »