Rząd z Warszawy zlikwidował najstarszą uczelnię wojskową w Poznaniu
Autor: Ludwik Ratajczak   
27.12.2012.

Sukcesem Polski było wstąpienie do NATO. Dziś żadne państwo nie mogło­by na własną rękę bronić swych granic, gdyby do wojny doszło,.. Nowocze­sna broń drwi sobie z odle­głości, lekceważy sobie li­nie obronne, fortyfikacje i okopy. Dziś bezpieczeń­stwo państwa zależy od so­juszy wojskowych, w jakich Polska mogłaby swoje gra­nice roztopić.

Z lewej strony gen. bryg. Krzysztof Pajewski

Bronisław Komorowski był w tym czasie Ministrem Obrony Narodowej, to on podjął niezrozumiałą decyzję o likwidacji szkoły w Poznaniu. Spotkałem gen. bryg. prof. dr hab. Krzysztofa Pajewskiego rok po likwidacji szkoły. "Panie redaktorze nie mogę spać, ta decyzja mnie dobiła. Jak można szkołę pancerną odsunąć od poligonu". Dlatego śmierć generała mnie nie dziwiła.

Czpłgi na Cytadeli w Poznaniu

Amerykańskie czołgi w Poznaniu


My wstąpili­śmy do NATO i scedowali­śmy troski obronne na ponadnarodowe sztaby - a więc skwapliwie rezygnu­jąc z militarnej suwerenności. Ale NATO chce od nas silnej i nowoczesnej armii i to najlepiej zawo­dowej. Nowoczesne uzbrojenie kosztuje, ale najważ­niejszy jest żołnierz dobrze wyszkolony. Do tego po­trzeba wyższych szkół, i to na wysokim poziomie. Taką szkolą jest Wyższa Szkoła Oficerska im. Sta­nisława Czarnieckiego w Poznaniu. Ze względu na kadrę naukową, świetną nowo­czesną bazę techniczną miała zostać Akademią Woj­skową, A tu ku zdziwieniu kadry tej szkoły Broni­sław Komorowski - Minister Obrony Narodowej po­dejmuje niezrozumiałą decyzję polityczną i likwi­duje wyższą uczelnię wojskową w Poznaniu. Tej sa­mowoli politycznej przypatruje się premier rządu Jerzy Buzek i prezydent RP - zarazem Zwierzchnik Sił Zbrojnych - Aleksander Kwaśniewski, obydwaj milczą. Znowu zwyciężyła zła decyzja jednej osoby, nie liczy się tradycja długoletniej szkoły, nie liczy się kadra naukowa, która tu mieszka.Dlatego nie dziwię się, że gen. bryg. prof. dr hab. Krzysztof Pajewski, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej im, Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu odmówił przeniesienia się do Wrocławia. Jest to szkoła z długoletnimi tradycjami, spełnia wszystkie wymagania NATO, ale co najważniejsze obok szkoły jest poligon wojskowy, gdzie studenci mogą ćwiczyć. Takich warunków Wrocław nie ma.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826