ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Wybrane informacje z przeszłości Scholae ad Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniae /SMM/
Historia Wielkopolski
21.01.2008.

1302 - (30 czerwca - 5 lipca) - dokument erekcyjny wydany przez biskupa Andrzeja Zarembę dla władz miejskich Poznania.
Początek organizacji szkoły miejskiej przy kolegiacie św. Marii Magdaleny.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu będzie obchodził
w 2011 roku swoje 400-lecie

1303 - początek działalności dydaktycznej Szkoły. Ponieważ akta szkolne do r. 1570 me. zachowały się, na podstawie dokumentów pośrednich zawartych, w aktach radzieckich poznańskich, aktach kurii biskupiej w Poznaniu oraz Liber studiosorum Universitatis Cracoviensis udało się ustalić imienne’ nazwiska ok. 30 nauczycieli i 25 uczniów. Natomiast z listy zapisanych w XV wieku studentów krakowskich pochodzących z Poznania (zapewne i z okolic) zawierającej 164 pozycje imienne, można przyjąć, że przeważająca część tych studentów wcześniej kształciła się w SMM.

Liczba uczniów SMM, mimo nękających miasto pożarów, epidemii, okresowych trudności gospodarczych, stale rosła. Wobec liczebności mieszkańców Poznania w XV wieku wahającej się między ok. 5200 a ok. 10 000, średnia liczba uczniów SMM wynosiła około 100.

1571 - w dniu 12.01.1571 r. spisano dokument przejęcia szkoły miejskiej przez zakon jezuitów. Zakonnicy, z aprobatą biskupa poznańskiego Adama Konarskiego, pozostawili w gestii władz miejskich Poznania zorganizowanie nowej szkoły podstawowej. Natomiast od razu podjęli starania o utworzenie w Poznaniu akademii o statusie uniwersyteckim, na bazie przejętej i stale rozbudowywanej szkoły miejskiej. Była to już kolejna próba przełamania uniwersyteckiego monopolu Akademii Krakowskiej, po niepowodzeniu planów konkurencji ze strony istniejącej w Poznaniu od 1519 roku Akademii Lubrańskiego. Pierwszym rektorem kolegium jezuickiego był Jakub Wujek, autor m.in. pierwszego przekładu Biblii na język polski. Aby uzyskać rangę uczelni akademickiej i podnieść prestiż szkoły, jezuici zaangażowali wielu uczonych z zagranicy, wśród nich: Hiszpana Jakuba Ortegę, Anglika Ryszarda Singletona, Niderlandczyka Jana Vigera z Holandii, Włocha Fabrycego Pallaviciniego i Niemca Jana Kleina. W 1585 r. w kolegium uruchomiono kurs filozofii. Starania o uzyskanie praw akademickich w okresie Polski królewskiej prowadzone były kilkakrotnie. Przykładowo:

1611 - król Zygmunt III Waza wydał w dniu 28 października przywilej, podnoszący poznańskie kolegium jezuickie do rangi akademii z pełnymi prawami nadawania stopni. Energiczne a wszechstronne przeciwdziałanie ze strony władz Akademii Krakowskiej spowodowało jednak zatrzymanie realizacji przywileju i odłożenie go do nie określonej przyszłości (podobnie jak wcześniej postąpiono wobec Kolegium Lubrańskiego).

1650 i 1687 - podobny los, w wyniku protestu Akademii Krakowskiej, spotkał przywileje wydane przez Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego.

1773-1780 - ostatni rektor kolegium Józef Rogaliński - znakomity fizyk - po kasacie zakonu jezuitów zorganizował Akademię Wielkopolską (Poznańską) włączając w nią resztki Akademii Lubrańskiego. Szkoła ta (doskonale prowadzona) jednak upadła po deklaracji Hugona Kołłątaja, że Akademię Krakowską można zreformować i doprowadzić do rozkwitu jako szkołę główną dla całej Polski. Likwidacja Akademii Wielkopolskiej nastąpiła uchwałą Komisji Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 1780 roku. Dodajmy, że w latach 1777-1786 i 18O,9 - 1810 H. Kołłątaj zajmował się reformowaniem Akademii Krakowskiej.

Wiek XIX - w okresie zaboru władze pruskie kilkakrotnie odrzucały projekty powołania w Poznania uczelni szczebla uniwersyteckiego. Był to rezultat przemyślanej polityki zmierzającej do wymuszenia na polskich środowiskach kształcenia młodzieży na uczelniach niemieckich. W owym czasie bez przeszkód funkcjonowały uniwersytety w Warszawie, Wilnie i Krakowie. Wprawdzie w 1903 roku powołano w Poznaniu Akademię Królewską, szkoła ta jednak nie miała pełni praw uniwersyteckich. Dopiero w maju 1919 roku, już w Polsce niepodległej, powołano Wszechnicę Piastowską - późniejszy Uniwersytet Poznański. Przypomnę, że Wielkopolanie byli świadomi, że Kraków, a potem Warszawa robili wszystko, żeby Uniwersytetu w Poznaniu nie było. Gdy Wielkopolanie spotkali się z Piłsudskim 12-13 listopada 1918 roku, to okazało się, że Daszyński za zgodą Piłsudskiego powołał rząd bez Wielkopolan. Gdy nie dało się utworzyć rządu trójzaborowego Wielkopolanie i Ślązacy postanowili przeprowadzić wybory i do Poznania zwołać Sejm. Sejm obradował 3,4,5 grudnia, gdzie opracowano cały program działania, powołano też Sekretariat - czytaj rząd, który między innymi powołał “Wszechnicę Piastowską". Niezależni od Warszawy Polskie Państwo Zachodnie trwało przez cały 1919 rok. Szkoda, że historycy nie zajmują się tym państwem, które było wzorem dla nowej II Rzeczypospolitej. Gimnazjum św. Marii Magdaleny jednak istniało, w budynku przy ulicy Gołębiej w Poznaniu - już nie związane z zakonem jezuitów, lecz jako szkoła państwowa. W okresie zaborów “marynka" szybko zdobyła sobie wielkie uznanie i zasłynęła wysokim poziomem nauczania; z czasem niemal wszyscy czołowi wielkopolscy działacze narodowi, niepodległościowi, przywódcy pracy organicznej, związani byli właśnie z tą szkołą. Tu byli wychowywani, tu kształtowali swoje postawy. Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli zarówno w powstaniach listopadowym, styczniowym i wielkopolskim, jak i stawali na czele nowej, specyficznej dla Wielkopolski metody walki o niepodległość: “najdłuższej wojny nowoczesnej Europy". Od 1858 roku szkoła działała już w nowym gmachu, przy placu Bernardyńskim.

W dwudziestoleciu międzywojennym:

1919 - Męskie Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
- typu klasycznego dawnego (8 klas) ponownie w służbie polskiej edukacji.

1938 - ostatnia matura 8-klasowego Gimnazjum Męskiego typu klasycznego dawnego

(m.in. języki łaciński i grecki)

1939 - pierwsza matura po zreformowaniu gimnazjum w I. 1933 i podziale na 4-klasowe Gimnazjum i 2-klasowe Liceum.

Po drugiej wojnie światowej:

1945 - 1950 - ostatnie lata męskiego gimnazjum i liceum, rozwiązanych przez władze komunistyczne wI. 1950 po zabójstwie aktywisty Związku Walki Młodych na terenie Szkoły, w styczniu 1947 r. Już w 1947 roku rozwiązano działającą przy Szkole 15 Drużynę Harcerską. Sama Szkoła zaś najpierw została przeniesiona do gmachu przy ulicy Różanej, a w 1950 roku ostatecznie rozwiązana.

1990 - Wznowienie działalności edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny - obecnie już szkoły koedukacyjnej.

1994 - Pierwsze matury we wznowionej Szkole.

Polegli, rozstrzelani i zaginieni uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
i Liceum św. Marii Magdaleny

Powstanie listopadowe 
i wojna polsko - rosyjska (1830 - 1831)3

Wiosna Ludów (1848)2

Zesłani na Syberię 1

Powstanie styczniowe (1863 - 1864) 19

Wcieleni do wojska niemieckiego 6

Powstanie wielkopolskie (1918 - 1919), obrona Lwowa (1919-1920) 22

Uczniowie rozstrzelani, zaginieni (1939-45) 93

Nauczyciele (1939-1945) 7

Rozstrzelani w Katyniu (1940) 38

Zaginęli na Wschodzie 5

Rozstrzelani przez UB (1947) 2

Razem 198

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »