Byliśmy w Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
26.02.2008.

W Firmie ważne znaczenie ma BHP. Spółka należy do światowego potentata w pro­dukcji silników lotniczych. Główne zagrożenia związane są z obsługą maszyn do obróbki skra­wania, obsługą urządzeń do obróbki cieplno­-chemicznej, malowaniem natryskowym, od­tłuszczaniem i trawieniem powierzchni przed lutowaniem i w trakcie oraz składowaniem i ma­gazynowaniem.

W celu ograniczenia zagrożeń pracodawca gruntownie zmodernizował przeję­te hale produkcyjne, w halach zapewniono od­powiednie parametry mikroklimatu, zapewnio­no ograniczenie kontaktu pracowników z sub­stancjami chemicznymi poprzez wyeliminowa­nie ręcznego mycia detali, uruchomiono auto­matyczny proces odtłuszczania elektrochemicznego, co oznacza całkowity brak kontaktu pra­cownika z roztworami chemicznymi, wyelimi­nowano czynniki rakotwórcze (chrom i benzen). Na wydziale obróbki cieplno-chemicznej za­pewniono monitoring stężenia CO. W większo­ści maszyn zainstalowano osłony, blokady elek­tryczne i mechaniczne - pod kątem bezpie­czeństwa zweryfikowano ponad 400 maszyn i urządzeń. Pracodawca wdrożył system zarzą­dzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001 i PN-N-18001, reali­zuje też dodatkowe szkolenia w zakresie udzie­lania pierwszej pomocy. Pierwsze co nas zaskoczyło to informacja, że zakład pracuje 670 dni bez wypadku.

Mówi Prezes Zarządu Bogdan Zmyślony:

“W Pratt & Whitney Kalisz" pod moim przewodnictwem działa komisja bhp i ochrony środowiska, a także podległych jej podkomisji, realizujących zadania opisane w opracowanym do użytku wewnętrznego podręczniku bhp i ochrony środowiska. Komisja na comiesięcznych spotkaniach dokonuje przeglądu stopnia realizacji podstawowych zadań z zakresu bhp i ochrony środowiska, sprawdza ich skuteczność i w miarę potrzeb dokonuje niezbędnych korekt. W skład komisji wchodzą również przedstawiciele załogi".

Załoga zakładu jest młoda, stale uzupełniająca swoje wykształcenie. Jeżeli ktoś studiuje zaocznie, to firma finansuje te studia. Nie stawia też barier gdy pracownik chce odejść. Ale firma robi wszystko, by pracownika związać na stałe. Dobrze pracujesz, uczysz się, dostajesz podwyżkę i twoja płaca systematycznie rośnie. Elementy metalowe produkowane są w najlepszych hutach świata i tu powstają części do słynnych silników firmy Pratt & Whitney. Setka obrabiarek najnowszej generacji i też laserowych umożliwia wysoką jakość produkcji, gdzie prawie nie ma braków. Firma w Kaliszu opracowała i wdrożyła system organizacji produkcji, który jest jednym z najlepszych na świecie. To tu uczą się tej kaliskiej organizacji Japończycy i Amerykanie.

Produkcja jest tak cenna, że wozi się ja do Kanady samolotami z Okęcia. Dlaczego nie z Poznania, bo brak magazynów. Poza tym hałas ciężkich samolotów, a Ławica jest w centrum. Nie my zarabiamy a Warszawa. Dziś Kalisz przejął pałeczkę od Poznania i tu się rodzi wielki przemysł lotniczy. Powstała w Kaliszu Dolina Lotnicza. Reprezentują ją Firmy Lotnicze: Pratt & Whitney, Meyer Tool, VAC AREO i WSK "PZL-Kalisz".

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826