ARTYKUŁY
Z KATEGORII
prof. Maria Siemionow

Maria Zofia Siemionow z domu Kusza (ur. 3 maja 1950 w Krotoszynie) – polska chirurg i transplantolog, pracująca w USA.

 
"'Niewyobrażalne" Witold Bońkowski

„Niewyobrażalne” Witolda Bońkowskiego: jak zmienić swoje życie?

Żyjemy w czasach niebywałego rozwoju nauki, postępu technicznego i wzrostu dobrobytu. Czy jednak jesteśmy z tego powodu zdrowsi i szczęśliwsi? Niestety nie. Witold Bońkowski próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, jak również przedstawić prostą receptę na wszystkie nasze problemy – zdrowotne, życiowe, duchowe. Jego zdaniem, klucz do zdrowia i szczęścia tkwi w umyśle.

 
Ile może żyć człowiek

prof. Tadeusz Maliński Wybitny Wielkopolanin w Ameryce
Prof. T. Maliński napisał: Moim największym odkryciem jest tlenek azotu w orgaznizmie człowieka, okazało się, że ma on wielki wpływ na długość życia człowieka.
 
SUKCES POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Sukces politechniki poznańskiej w zawodach SAE AeroDesign West

 
Rok Akademicki 2008/2009 rozpoczęty - nowi rektorzy

Redakcja „Naszej Wielkopolski”
Życzy wszystkim rektorom sukcesów w dynamicznym rozwoju swoich uczelni. W Poznaniu uczy się ponad 150 tys. studentów, jesteśmy potęgą. A poziom nauczania jest jednym z najlepszych w Polsce.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie otrzymała wyjątkową oprawę. Pełna gala władz rektorskich i dziennikarskich w tradycyjnych togach, poczet sztandarowy Uczelni i znamienite grono zaproszonych gości oraz olbrzymia rzesza studentów i przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej. Znaczenie tego wydarzenia podniósł również fakt uroczystego przekazania insygniów władzy rektorskiej JM Rektorowi prof. dr hab Jackowi Wysockiemu przez ustępującego Rektora prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza.

 
Państwowa Wyższa Szkoła w Koninie ma już 10 lat

Prof. nadzw. dr. hab. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ w Koninie powiedział:

Tak. To czasy niżu demograficznego, spadku naboru na właściwie wszystkie wyższe uczelnie, także uczelnie akademickie. To także czasy wielkiej konkurencji. Wszystko wskazuje, że potrwa to co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście lat.

 
Konferencja Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna w Kole

Starosta Wieczysław Oblizajek otwiera konferencję szkoleniową kardiologiczno-kardiochirurgiczną w Kole razem z prof. dr hab. n med. Jerzym Sadowskim z Krakowa.

 
Centrum kongresowo-biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otwarte

Miasteczko uczelniane Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozrasta się w imponującym tempie. Na trwałe wpisał się w krajobraz dzielnicy Grunwald efektowny budynek Collegium Stomatologicum przy ulicy Bukowskiej. Teraz nieomal na naszych oczach wyrósł potężny gmach Centrum Kongresowo-Bibliotecznego zlokalizowany przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 37.

 
Wielkopolanin rodem z Wilna Stefan Żynda
Autor: Ludwik Ratajczak   
12.10.2012.
Prof. dr hab. Stefan Żynda
Prof. Stefan Żynda Wybitny Wielkopolanin Każdy Wielkopolanin wie, że Poznań jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Jesteśmy na czwartym miejscu w Polsce.

prof. dr hab. Stefan Żynda

Collegium Geographicum im. Profesor Stanisława Pawłowskiego


Wyprzedzają nas Warszawa, Kraków i Wrocław. Ale, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość miast, to Poznań ze swoimi 160 tysiącami studentów jest na pierwszym miejscu. Dziennikarze Naszej Wielkopolski szukają wybitnych profesorów, którzy w swojej dziedzinie wiedzy zapisali się trwale w historię nauki i to co zrobili będzie trwałym odniesieniem dla wieloletnich studiów porównawczych. Tym razem uhonorowalismy prof. dr hab. Stefana Żyndę za pomysł i stworzenie międzyośrodkowego zespołu naukowego dla wykonania "Wytycznych technicznych GIS-4. Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50000 w formie analogowej i numerycznej" oraz pełnienia przez 25 lat funkcji głównego konsultanta naukowego w procesie wykorzystania tych map. Myślę iż nie wszyscy czytelnicy tego tekstu wiedzą czym zajmuje się nauka zwana sozologią. Sozologię jako naukę o ochronie przyrody i jej zasobach określił W. Goetel (1966), natomiast W. Michaiłow (1975) precyzując szerzej jej zakres stwierdził, że „sozologia jest nauką, o przyczynach i doraźnych skutkach, a także dalszych następstwach przemian zachodzących zarówno w naturalnych, jak i uprzednio już odkształconych układach przyrodniczych na mniejszych lub większych obszarach biosfery , w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka oraz o skutecznych sposobach zapobiegania jej ujemnym następstwom dla społeczeństw lub przynajmniej możliwościach maksymalnego ich złagodzenia". Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego w danym momencie czasu, oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów ochrony środowiska życia ludzkiego oraz decydentów i planistów na szczeblach regionalnym, powiatowym i gminnym. Stanowi źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map sozologicznych w skalach mniejszych oraz innych pokrewnych map tematycznych. Jest szczególnie przydatna w planowaniu przestrzennym w zakresie waloryzacji środowiska geograficznego dla wielu potrzeb gospodarczych. Opracowuje się ją na podstawie specjalistycznego kartowania terenowego przy wykorzystaniu całego zestawu dostępnych materiałów archiwalnych. „Wytyczne Techniczne K - 3.6. Mapa sozologiczna w skali 1:50 000." Zostały opublikowane w 1990 roku. Po siedmiu latach w 1997 roku wydane zostały znowelizowane wytyczne p.t. "System informacji o terenie - Mapa Sozologiczna Polski - skal 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej -Wytyczne techniczne K - 3.6.", a najnowsza ich wersja przystosowana do nowego prawodawstwa związanego z przyjęciem Polski w poczet państw Unii Europejskiej, wyszło drukiem w 2005 r., p.t. "Wytyczne Techniczne GIS-4, Mapa Sozologiczna Polski - 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej"' Ponieważ wszystkie mapy sozologiczne wykonywane są na podkładzie map topograficznych w skali 1:50000, należało w pierwszej kolejności przygotować mapę topograficzna w skali 1:10000 dla całego obszaru Polski. Tę gigantyczną pracę pod auspicjami G.U.G i K. wykonało 500 dobrze wyszkolonych topografów z czterech ośrodków Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametycznego - Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa. Na jej podstawie wykonano mapy topograficzne w skali 1:50000 i te właśnie mapy są wykorzystywane jako podkładtopograficzny do map sozologicznych. Dlaczego Polacy jako pierwsi podjęli decyzję o zrobieniu takiej mapy dla całego kraju i jako jedyni na świecie? Bo chcieliśmy wiedzieć jak rozwój gospodarczy wpłynął na nasze środowisko naturalne i jaki jest stan jego degradacji i jak to wygląda w ujęciu przestrzennym. Założeniami metodycznymi, na których oparto opracowanie map sozologicznych są między innymi: badania obejmujące rejestrację, lokalizację, określenie źródła, rodzaju, zasięgu, charakteru i natężenia wszystkich zaburzeń, zanieczyszczeń i skażeń powietrza, jonizacji, zagrożenia radioaktywnego i mikrobiologicznego, zanieczyszczeń i skażeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz wód morskich, zaburzenia naturalnych stosunków wodnych, sztucznego deficytu wody, zniszczenia i przekształcenia rzeźby powierzchni ziemi, zniszczenia i skażenia gleb, zniszczenia szaty roślinnej, uciążliwych zapachów, odpadów przemysłowychi śmieci komunalnych, hałasu, wibracji i dewastacji krajobrazu. Wyniki badań opracowywane są w postaci ujęć kartograficznych i objaśnień tekstowych. Mapy sozologiczne wykonuje się jako ujęcia kompleksowe, szczegółowe i przeglądowe. Należy tu zwrócić uwagę, iż osiągnięcia sozologicznej myśli polskiej ze względu na swą oryginalność zostały wysoko ocenione, a osiągnięcia kartograficzne chyba są unikalne w skali światowej. Integralną część każdego arkusza mapy sozologicznej stanowi komentarz słowny, umieszczony na odwrocie mapy, lub w oddzienej broszurce sporządzony przez konsultanta naukowego danego arkusza. Zawiera on zwięzłą charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą danego obszaru uzupełniające dane i informacje dotyczące poszczególnych poziomów informacyjnych mapy (tabele, wykresy), ogólną ocenę stanu środowiska i stopnia jego degradacji, wskazania dotyczące kształtowania i ochrony środowiska oraz inne istotne informacje. Od 1994 roku, równolegle z mapą analogową, powstaje mapa sozologiczna numeryczna. Mapa ta powstaje w systemie MapInfo for Windows. System ten, po opracowaniu kilku aplikacji i narzędzi wzbogacających jego walory, stał sę w pełni profesjonalnym narzędziem do opracowywania mapy numerycznej. Treść merytoryczną mapy tworzy sześć poziomów informacyjnych wyeksponowanych barwnie na szarym tle podkładowym mapy topograficznej. Poziomy te to: -Formy ochrony środowiska przyrodniczego -Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego: degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szkodliwe dla środowiska przyrodniczego. -Przeciwdziałanie degradacji środowiska -Rekultywacja środowiska -Nieużytki -Oznaczenia uzupełniające Nowa wersja Wytycznych Technicznych K - 3.6. odnosi się nie tylko do tradycyjnego sposobu redakcji i opracowania mapy, czyli mapy analogowej. Zwraca ona uwagę na zasady budowy systemu informacyjnego, związanego z mapą sozologiczną ściśle prezentując sposób budowy mapy numerycznej. Określa ona : zakres treści mapy, nazewnictwo poszczególnych warstw oraz budowę baz danych. Mapa sozologiczna realizuje podstawowe funkcje GIS: wprowadza dane, przechowuje je, umożliwia ich uzupełnianie i aktualizację oraz stanowi źródło informacji o stanie zanieczyszczeń przyrodniczych, to narzędzie do badania i diagnozowania jego stanu w aspekcie ilociowym, systematyzującym i prognostycznym. Może być wykorzystana do opracowania syntetycznego wskaźnika stanu środowiska przyr5odniczego różnych jednostek przestrzennych, a jej wersja numeryczna daje możliwość pozyskiwania, gromadzenia i wizualizacji danych geograficznych przy permanentnej aktualizacji bazy danych. (K. Fagiewicz 2001) Do dnia 30,10,2012 opracowano w Polsce 738 arkuszy w skali 1:50000 map sozologicznych. Chcąc opracować mapy sozologiczne dla całego Kraju należy wykonać jeszcze 422 arkusze. Nadal brak jest map dla około 38,2% obszaru. Trzeba koniecznie je wykonać. Mapy są już w użyciu od lat, a teraz trzeba robić wszystko, żeby ratować nasze środowisko. Ponieważ robimy mało, nasz stan środowiska stale się pogarsza. Gdy powstały pierwsze mapy Śląska mieliśmy jeszcze władzę ludową, która te mapy utajniła, ponieważ była przerażona jak skażona jest ziemia Śląska. Takich map nie ma Europa, nie ma świat, ale ma je Polska. Dlaczego tych map się nie wykorzystuje? Bo na poprawę środowiska nautralnego potrzeba gigantycznych pieniędzy. Gdyby ktoś opisał tę mapę i wysłał do Szwecji, to zespół prof. Stefana Żyndy dostałby nagrodę Nobla – mówię to poważnie. Żeby świat nie zginął, każdy kraj powinien takie mapy opracować. Bo to nie jest tak, że dobrze jest w Zachodniej Europie, tam występują inne zjawiska szkodliwe dla środowiska, jak energia atomowa, gaz łupkowy, gigantyczne zanieczyszczenie powietrza przez samochody, elektrownie i ogromny przemysł różnego rodzaju. Te mapy będzie trwać, może za 30 lat zrobimy ich aktualizację i wtedy zobaczymy czy jest lepiej, czy gorzej. Ale każdy wtedy powie, że był taki czas, że te mapy przez wiele lat dla dobra Polski zrobiliśmy. I wtedy przeczytają nazwisko, że Głównym konsultantem naukowym był prof. dr hab. Stefan Żynda (UAM Poznań). Te mapy uświadomiły władzom, że to od nich zależy czy stan środowiska naturalnego na ich terenie się pogarsza, czy przez mądre działanie stan środowiska się popoprawia. To wszystko wymaga kadr, które monitorują środowisko naturalne w gminie. Poprzez mapy sozologiczne w skali 1:50000 pokazalimy stan środowiska naturalnego w Polsce. Dlatego wielkie uznanie dla UAM w Poznaniu oraz dla wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych To są mapy na setki lat, będziemy co kilkadziesiąt lat robić aktualizację tych map i będziemy widzieć czy nasze polskie środowisko naturalne poprawia się czy pogarsza. Ale pełny sukces będzie tylko wtedy jak cały świat będzie miał takie mapy, bo wszystkie kraje muszą też chronić swoje środowisko. Polska dała przykład i z tego faktu możemy być dumni. Dlatego Redakcja Naszej Wielkopolski uhonorowała tytułem Wybitnego Wielkopolanina prof. dr hab. Stefana Żyndę.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »