ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Deklaracja "Ligi Regionów"
Autor: Redakcja   
27.08.2008.

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

1. Państwo centralistyczne nie zdaje egzaminu w nowych demokratycznych warunkach: nie jest zdolne do przyspieszenia przemian gospodarczych w kierunku gospodarki rynkowej. Rozmiar biurokratycznej machiny państwowej w dalszym ciągu jest uciążliwy. Chodzi więc o redukcję rozrostu państwa jako struktury administracyjno-biurokratycznej, a także o zmniejszenie finansowych obciążeń państwa nakładanych na społeczeństwo.

2. Jedynym rozwiązaniem jest tu utworzenie samorządnych gospodarczo i samodzielnych finansowo regionów, wyposażonych w zagwarantowane konstytucyjnie uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia własnych budżetów. To, czego nie reguluje państwo jako centrum, regulują swobodnie poszczególne regiony. Państwo powinno pełnić funkcję koordynatora działań, a nie jedynego dysponenta dzielącego środki wypracowane przez społeczności lokalne.

3. Im bardziej zdecentralizowany jest system sprawowania władzy w państwie, tym bardziej państwo jest ludzkie. Im bardziej ludzkie, tym bardziej każda jednostka czuje się jego częścią i ma na nie wpływ, chce dla niego pracować. Tylko decentralizacja władzy, autonomia regionów powiązana z lokalną demokracją spowoduje większą spójność społeczną. Trwałym może być takie społeczeństwo, które składa się ze zintegrowanych wewnętrznie wspólnot lokalnych czerpiących duchowe siły z takich wartości jak: rodzina, praca, religia.

4. Polska powinna być jednolitym państwem regionów składających się z kilku milionowych społeczności. Regionów odpowiadających naturalnym obszarom skupionych wokół historycznych ośrodków. Taka konstytucyjna decentralizacja organizacji państwa zaowocuje:

• rozwojem suwerenności i niepodległości Polski poprzez umocnienie terytorialnej i społecznej tożsamości regionów:

- utrwalaniem społecznych więzi lokalnych;
- tworzeniem się regionalnych elit;

• budzeniem społecznych aktywności I indywidualnych inicjatyw:

- pojawianiem się zdrowego współzawodnictwa między regionami: włączaniem się społeczeństwa regionów Polski w proces przekształcania Europy.

5. Liga Regionów jest otwarta dla wszystkich organizacji regionalnych i ludzi dobrej woli, którzy swoimi programami i pracą organiczną chcą integrować lokalne społeczności, pogłębiać demokrację, przywracać ludziom kulturową tożsamość. Żaden region samodzielnie nie zapewni maksimum możliwości rozwojowych regionu, tym bardziej konieczna jest zorganizowana współpraca.

6. Swoje cele Liga Regionów będzie osiągać przez:

a) tworzenie stałych demokratycznych form oddziaływania społecznego na władze centralne niechętne regionalnej autonomii,

b) dążenie do przenoszenia ośrodków decyzyjnych życia gospodarczego i społecznego bliżej obywateli,

c) zmianę budżetu państwa z odgórnego na oddolny,

d) budowanie autentycznych regionalnych systemów prawnych, tworzonych przez podmioty regionalne i realizowanych przez ich władze wykonawcze.

7. Liga Regionów chce tworzyć podstawy współpracy regionalnej w ramach historycznie ukształtowanych ośrodków życia publicznego. Swoją ofertę programową adresuje do stowarzyszeń regionalnych, ludzi zdrowego rozsądku, pragmatycznego i patriotycznego czynu. zatem ceniących tożsamość regionów I interesów społeczno-gospodarczych wspólnot regionalnych. Liga Regionów poczuwająca się również do odpowiedzialności za losy Polski wierzy, że zawołanie: “Własną pracą i pomocą a siłami zjednoczonymi" jest również aktualne współcześnie.

Działanie nasze zostało zahamowane przez Krzaklewskiego i Kwaśniewskiego za czasów rządów Buzka. Rządy SLD i Miller, to powrót do centralizmu , dla Millera był ważny tylko Wojewoda i centralizacja służby zdrowia. Rząd Kaczyńskiego to czasy siermiężnego komunizmu. Napisał PiS konstytucję, kończy się na gminie. A socjalistyczna służba zdrowia rząd obaliła. Decentralizację wymusza na nas Unia Europejska, do władzy doszedł Donald Tusk - wybitny reformator Polski, który jest za pełną decentralizacją. Ale czy mu się uda w socjalistycznej Warszawie?

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »