ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Gminy są wyjątkiem
Autor: Filipina Klapczyńska   
03.10.2008.

Jednym z licznych organów prowadzących procedurę tworzenia budżetu jest Gmina. Gmina realizuje zadania publiczne(o znaczeniu lokalnym), a więc do zakresu działania gminy należą sprawy związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Zaspokojenie tych potrzeb przestaje być domeną państwa. Gmina wykonuje te zadania w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa, czyni to na własną odpowiedzialność, co z kolei oznacza, że staje się ona samodzielnym podmiotem, a państwo(rząd) – poza przypadkami określonymi w przepisach – nie może wkraczać w sferę jej działalności.

Gmina uzyskuje osobowość prawną, co w konsekwencji oznacza, że staje się ona uczestnikiem obrotu gospodarczego. Może posiadać własny majątek samodzielnie nim zarządzać, zaciągać zobowiązania.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne obejmują w szczególności następujące dziedziny:

 • Ład przestrzenny, gospodarkę terenu i ochronę środowiska,
 • Gminne drogi, ulice, mosty, place
 • Wodociągi zaopatrzenie w wodę, kanalizację, oczyszczalnie, energię elektryczną i cieplną,
 • Lokalny transport zbiorowy

Ochronę zdrowia

 • Pomoc społeczną
 • Oświatę, w tym szkoły podstawowe, przedszkola itp.
 • Kulturę fizyczną
 • Targowiska i hale targowe itp.

Gmina ma prawo do podejmowania każdej sprawy o charakterze publicznym i znaczeniu lokalnym.Oprócz zadań własnych, gmina na podstawie art.8 ustawy o samorządzie terytorialnym realizuje także zadania zlecone, na których realizację gmina uzyskuje środki od państwa.Gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą, przy czym działalność ta powinna być ukierunkowna przede wszystkim na zadania o charakterze użyteczności publicznej, czyli na zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności. Jeżeli wymagają tego potrzeby społeczne, gmina może prowadzić także działalność nastawianą na zysk w celu pozyskania dodatkowych dochodów.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Samodzielność w tym zakresie powinna oznaczać, iż gmina związana jest tylko i wyłącznie przepisami prawa. Plan dochodów i wydatków gminy uchwalony jest z mocy prawa na okres jednego roku kalendarzowego. Projekt budżetu opracowuje zarząd na podstawie prawa budżetowego oraz wskazówek rady gminy, uchwala natomiast rada gminy budżetu powinien być przedłożony radzie 15 listopada, natomiast uchwala się go do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tzn. do 31 grudnia. Ustawa dopuszcza możliwość nie uchwalenia budżetu w wymienionym wyżej terminie i wówczas podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu. Sytuacja taka trwać może jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego. Jeżeli rada gminy nie uchwali w tym trybie budżetu(do końca roku budżetowego) dotyczy tylko obligatoryjnych zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Dochodami gminy są:

 • Podatki, opłaty inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy;
 • Dochody z majątku gminy;
 • Subwencja ogólna z budżetu centralnego;
 • Subwencja oświatowa;

Ponadto dochodami gminy mogą być:

 • Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych
 • Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz na realizację zadań zleconych przez administrację rządową
 • Spadki, darowizny
 • Inne dochody

Biorąc po uwagę sposób, w jaki ustawa wymienia dochody gmin, i ich ogólność, należy stwierdzić, iż to wyliczanie nie stanowi jeszcze bezpośredniej podstawy do ich uzyskania. Konkretyzację tych dochodów oraz określenie warunków ich uzyskania stanowi ustawa z 10 grudnia 1993r. O finansowaniu gmin(dz, u nr, 129 poz 600; z 1994., nr 105, poz. 509; z 1995r. , nr 124, poz. 601; nr154, pz.794; z 1996r., nr 149, poz.704; nr156, poz.774)

W myśl art.4 tejże ustawy dochodami gmin są:

 1. wpływy z następujących podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
 • a) podatku rolnego
 • b) od nieruchomości
 • c) leśnego
 • d) od środków transportu
 • e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacone w formie kary podatkowej
 • f) od spadków i darowizn
 • g) od posiadania psów
 1. wpływy z opłat
 • a) skarbowej
 • b) eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty gospodarcze na podstawie ustawy z 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr7,poz.96).
 • c) lokalnych;
 • d) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów;
 1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
 • a)16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, od 1997r. – 17%;
 • b)5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy;
 1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej gmin;
 2. dochody z majątku gminy;
 3. subwencja ogólna
 4. subwencja oświatowa

Co rząd Donalda Tuska powinien dla samorządów zrobić.

REDAKCJA _

Gminy – zlikwidować subwencję oświatową. Budżet gmin powiększyć z wpływów z podatku dochodowego. To od finansów gminy będą zależeć pensje nauczycieli, skończą się strajki nauczycieli w Warszawie.

Powiat – Tak jak gminy muszą mieć swój udział w podatkach, od osób fizycznynch, prawnych. To powiat powinien płacić policji i straży pożarnej, też nauczycielom szkół ponadpodstawowych.

Województwa – Wprowadzić nowe nazewnictwo. Województwem rządzi wojewoda z zarządem, odpowiada też za wszystkie sprawy, które ma obecny wojewoda. Budżet województwa opiera się tylko o udział w podatkach państwa. Od osób prawnych i fizycznych i też VAT-u. Obecny wojewoda jest ministrem i ze swoimi urzędnikami kontroluje samorządy, żeby działały zgodnie z prawem. Skończmy raz na zawsze z dwuwładzą.

Rozliczyć Polskę – Polska potrzebuje zmiany

Zobaczyć jaka jest siła województw? Co zrobić z bankrutami? Zastanowić się czy bankrutów nie przydzielić do silnych regionów? Powstanie nowa mapa regionów, może będzie ich 11, 10 albo 9? Wtedy Elżbieta Bieńkowska będzie Ministrem Rozwoju Regionalnego, a po kilku latach doprowadzi do pełnej autonomii w regionach i wtedy zlikwiduje swoje ministerstwo, bo ono już nie będzie nikomu potrzebne. Jeżeli taką reformę wprowadzi rząd Donalda Tuska, to Polska będzie krajem dobrobytu na niebywałą skalę. Obecnie Wasze działania panowie, to leczenie chorego przed zawałem. Będzie żył, ale jak odłączycie aparaturę nastąpi zgon.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »