Gminy są wyjątkiem
Autor: Filipina Klapczyńska   
03.10.2008.

Jednym z licznych organów prowadzących procedurę tworzenia budżetu jest Gmina. Gmina realizuje zadania publiczne(o znaczeniu lokalnym), a więc do zakresu działania gminy należą sprawy związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Zaspokojenie tych potrzeb przestaje być domeną państwa. Gmina wykonuje te zadania w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa, czyni to na własną odpowiedzialność, co z kolei oznacza, że staje się ona samodzielnym podmiotem, a państwo(rząd) – poza przypadkami określonymi w przepisach – nie może wkraczać w sferę jej działalności.

Gmina uzyskuje osobowość prawną, co w konsekwencji oznacza, że staje się ona uczestnikiem obrotu gospodarczego. Może posiadać własny majątek samodzielnie nim zarządzać, zaciągać zobowiązania.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne obejmują w szczególności następujące dziedziny:

 • Ład przestrzenny, gospodarkę terenu i ochronę środowiska,
 • Gminne drogi, ulice, mosty, place
 • Wodociągi zaopatrzenie w wodę, kanalizację, oczyszczalnie, energię elektryczną i cieplną,
 • Lokalny transport zbiorowy

Ochronę zdrowia

 • Pomoc społeczną
 • Oświatę, w tym szkoły podstawowe, przedszkola itp.
 • Kulturę fizyczną
 • Targowiska i hale targowe itp.

Gmina ma prawo do podejmowania każdej sprawy o charakterze publicznym i znaczeniu lokalnym.Oprócz zadań własnych, gmina na podstawie art.8 ustawy o samorządzie terytorialnym realizuje także zadania zlecone, na których realizację gmina uzyskuje środki od państwa.Gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą, przy czym działalność ta powinna być ukierunkowna przede wszystkim na zadania o charakterze użyteczności publicznej, czyli na zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności. Jeżeli wymagają tego potrzeby społeczne, gmina może prowadzić także działalność nastawianą na zysk w celu pozyskania dodatkowych dochodów.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Samodzielność w tym zakresie powinna oznaczać, iż gmina związana jest tylko i wyłącznie przepisami prawa. Plan dochodów i wydatków gminy uchwalony jest z mocy prawa na okres jednego roku kalendarzowego. Projekt budżetu opracowuje zarząd na podstawie prawa budżetowego oraz wskazówek rady gminy, uchwala natomiast rada gminy budżetu powinien być przedłożony radzie 15 listopada, natomiast uchwala się go do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tzn. do 31 grudnia. Ustawa dopuszcza możliwość nie uchwalenia budżetu w wymienionym wyżej terminie i wówczas podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu. Sytuacja taka trwać może jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego. Jeżeli rada gminy nie uchwali w tym trybie budżetu(do końca roku budżetowego) dotyczy tylko obligatoryjnych zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Dochodami gminy są:

 • Podatki, opłaty inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy;
 • Dochody z majątku gminy;
 • Subwencja ogólna z budżetu centralnego;
 • Subwencja oświatowa;

Ponadto dochodami gminy mogą być:

 • Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych
 • Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz na realizację zadań zleconych przez administrację rządową
 • Spadki, darowizny
 • Inne dochody

Biorąc po uwagę sposób, w jaki ustawa wymienia dochody gmin, i ich ogólność, należy stwierdzić, iż to wyliczanie nie stanowi jeszcze bezpośredniej podstawy do ich uzyskania. Konkretyzację tych dochodów oraz określenie warunków ich uzyskania stanowi ustawa z 10 grudnia 1993r. O finansowaniu gmin(dz, u nr, 129 poz 600; z 1994., nr 105, poz. 509; z 1995r. , nr 124, poz. 601; nr154, pz.794; z 1996r., nr 149, poz.704; nr156, poz.774)

W myśl art.4 tejże ustawy dochodami gmin są:

 1. wpływy z następujących podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
 • a) podatku rolnego
 • b) od nieruchomości
 • c) leśnego
 • d) od środków transportu
 • e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacone w formie kary podatkowej
 • f) od spadków i darowizn
 • g) od posiadania psów
 1. wpływy z opłat
 • a) skarbowej
 • b) eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty gospodarcze na podstawie ustawy z 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr7,poz.96).
 • c) lokalnych;
 • d) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów;
 1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
 • a)16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, od 1997r. – 17%;
 • b)5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy;
 1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej gmin;
 2. dochody z majątku gminy;
 3. subwencja ogólna
 4. subwencja oświatowa

Co rząd Donalda Tuska powinien dla samorządów zrobić.

REDAKCJA _

Gminy – zlikwidować subwencję oświatową. Budżet gmin powiększyć z wpływów z podatku dochodowego. To od finansów gminy będą zależeć pensje nauczycieli, skończą się strajki nauczycieli w Warszawie.

Powiat – Tak jak gminy muszą mieć swój udział w podatkach, od osób fizycznynch, prawnych. To powiat powinien płacić policji i straży pożarnej, też nauczycielom szkół ponadpodstawowych.

Województwa – Wprowadzić nowe nazewnictwo. Województwem rządzi wojewoda z zarządem, odpowiada też za wszystkie sprawy, które ma obecny wojewoda. Budżet województwa opiera się tylko o udział w podatkach państwa. Od osób prawnych i fizycznych i też VAT-u. Obecny wojewoda jest ministrem i ze swoimi urzędnikami kontroluje samorządy, żeby działały zgodnie z prawem. Skończmy raz na zawsze z dwuwładzą.

Rozliczyć Polskę – Polska potrzebuje zmiany

Zobaczyć jaka jest siła województw? Co zrobić z bankrutami? Zastanowić się czy bankrutów nie przydzielić do silnych regionów? Powstanie nowa mapa regionów, może będzie ich 11, 10 albo 9? Wtedy Elżbieta Bieńkowska będzie Ministrem Rozwoju Regionalnego, a po kilku latach doprowadzi do pełnej autonomii w regionach i wtedy zlikwiduje swoje ministerstwo, bo ono już nie będzie nikomu potrzebne. Jeżeli taką reformę wprowadzi rząd Donalda Tuska, to Polska będzie krajem dobrobytu na niebywałą skalę. Obecnie Wasze działania panowie, to leczenie chorego przed zawałem. Będzie żył, ale jak odłączycie aparaturę nastąpi zgon.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484