Projekt ustawy owojewództwie i administracji rządowej w województwie
Autor: (Opracował Rząd)   
03.10.2008.

Wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej działającej w województwie, reprezentowanie rządu oraz większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny – takie wyzwania rząd stawia przed wojewodami. Przygotowany projekt ustawy stanowi element reformy administracji publicznej.

Nastąpi wzmocnienie funkcji kontrolnych wojewody. Na podstawie nowych przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., wojewoda będzie mógł żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień o ich działalności. Ponadto kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży mają informować wojewodę o wynikach kontroli w ich jednostkach. Wojewoda będzie mógł wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu terytorialnego. W ściśle określonych przypadkach będzie mógł także wstrzymać egzekucję administracyjną poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Wojewoda będzie zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. Oznacza to, że oprócz kierowania jej działalnością, będzie ją kontrolował i odpowiadał za rezultaty pracy. Ponadto zadania administracji rządowej w województwie będą realizowane przez organy rządowej administracji niezespolonej oraz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli tak wynika z ustaw lub porozumienia. Dodatkowo organy administracji niezespolonej będą zobowiązane do składania wojewodom rocznych sprawozdań ze swej działalności, a w szczególnych sytuacjach wojewodowie będą mogli je kontrolować.

W projekcie przyjęto zasadę, że do właściwości wojewody należą wszystkie sprawy dotyczące administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji. Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży. Dla uproszczenia struktur administracji rządowej w województwie oraz ograniczenia kosztów jej funkcjonowania rząd proponuję likwidację delegatur urzędów wojewódzkich. Powołanie i odwołanie wojewody oraz wicewojewody pozostanie domeną prezesa Rady Ministrów, jednak rząd zamierza wprowadzić kryteria, jakie muszą spełnić kandydaci na te stanowiska. Zaostrzone będą wymogi kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla kandydatów na wojewodów. Będą musieli posiadać obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 3-letni staż pracy w kierowaniu zespołem, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto muszą korzystać z pełni praw publicznych i nie mogą być karani za umyślne przestępstwa, w tym skarbowe. Tak jak dotychczas, wojewodowie będą mogli określić w zarządzeniach zakres kompetencji oraz zadań wicewojewodów. Nadzór nad wojewodami sprawować będzie szef rządu, który dokonywać będzie okresowej oceny ich pracy pod katem zgodności z polityką rządu. Natomiast legalność, rzetelność i gospodarność sprawdzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Przygotowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.

Co to za zmiany?

Ludwik Ratajczak_

Jarosław Kaczyński, zaznaczam prezydent socjalista, tupnął nogą, że Tusk ogranicza wojewodę i chce wprowadzić landyzację. Dlatego w powyższej notatce rzadu Tuska mamy "Wzmocnienie funkcji Wojewody". Samorząd jest w gminie, powiecie i województwie. Tak było w obu konstytucjach przedwojennych a Śląsk miał pełną autonomię. Kwaśniewski usunął powiat i województwo z Konstytucji i zostawił samorząd tylko w gminie. "Rząd proponuje likwidację delegatur urzędów wojewódzkich". Zamiast ustalić likwidacje delegatur, to znowu "proponuje" czyli może bałagan zostać. Czyli nadal komunistyczne państwo bedzie utrwalane. Specjalnie Kwaśniewski wsadził do konstytucji zdanie, że nadzór nad samorządami będzie sprawował wojewoda. Tak mi to tłumaczył, za komuny nadzór nad administracją miała partia – PZPR, a teraz moim I Sekretarzem, który będzie kontrolował samorząd wojewódzki będzie wojewoda. Przed wojną to wszystko co dziś kontroluje wojewoda rządowy, kontrolował wojewoda wybrany w demokratycznych wyborach i państwo było silne.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826