ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Projekt ustawy owojewództwie i administracji rządowej w województwie
Autor: (Opracował Rząd)   
03.10.2008.

Wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej działającej w województwie, reprezentowanie rządu oraz większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny – takie wyzwania rząd stawia przed wojewodami. Przygotowany projekt ustawy stanowi element reformy administracji publicznej.

Nastąpi wzmocnienie funkcji kontrolnych wojewody. Na podstawie nowych przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., wojewoda będzie mógł żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień o ich działalności. Ponadto kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży mają informować wojewodę o wynikach kontroli w ich jednostkach. Wojewoda będzie mógł wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu terytorialnego. W ściśle określonych przypadkach będzie mógł także wstrzymać egzekucję administracyjną poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Wojewoda będzie zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. Oznacza to, że oprócz kierowania jej działalnością, będzie ją kontrolował i odpowiadał za rezultaty pracy. Ponadto zadania administracji rządowej w województwie będą realizowane przez organy rządowej administracji niezespolonej oraz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli tak wynika z ustaw lub porozumienia. Dodatkowo organy administracji niezespolonej będą zobowiązane do składania wojewodom rocznych sprawozdań ze swej działalności, a w szczególnych sytuacjach wojewodowie będą mogli je kontrolować.

W projekcie przyjęto zasadę, że do właściwości wojewody należą wszystkie sprawy dotyczące administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji. Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży. Dla uproszczenia struktur administracji rządowej w województwie oraz ograniczenia kosztów jej funkcjonowania rząd proponuję likwidację delegatur urzędów wojewódzkich. Powołanie i odwołanie wojewody oraz wicewojewody pozostanie domeną prezesa Rady Ministrów, jednak rząd zamierza wprowadzić kryteria, jakie muszą spełnić kandydaci na te stanowiska. Zaostrzone będą wymogi kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla kandydatów na wojewodów. Będą musieli posiadać obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 3-letni staż pracy w kierowaniu zespołem, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto muszą korzystać z pełni praw publicznych i nie mogą być karani za umyślne przestępstwa, w tym skarbowe. Tak jak dotychczas, wojewodowie będą mogli określić w zarządzeniach zakres kompetencji oraz zadań wicewojewodów. Nadzór nad wojewodami sprawować będzie szef rządu, który dokonywać będzie okresowej oceny ich pracy pod katem zgodności z polityką rządu. Natomiast legalność, rzetelność i gospodarność sprawdzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Przygotowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.

Co to za zmiany?

Ludwik Ratajczak_

Jarosław Kaczyński, zaznaczam prezydent socjalista, tupnął nogą, że Tusk ogranicza wojewodę i chce wprowadzić landyzację. Dlatego w powyższej notatce rzadu Tuska mamy "Wzmocnienie funkcji Wojewody". Samorząd jest w gminie, powiecie i województwie. Tak było w obu konstytucjach przedwojennych a Śląsk miał pełną autonomię. Kwaśniewski usunął powiat i województwo z Konstytucji i zostawił samorząd tylko w gminie. "Rząd proponuje likwidację delegatur urzędów wojewódzkich". Zamiast ustalić likwidacje delegatur, to znowu "proponuje" czyli może bałagan zostać. Czyli nadal komunistyczne państwo bedzie utrwalane. Specjalnie Kwaśniewski wsadził do konstytucji zdanie, że nadzór nad samorządami będzie sprawował wojewoda. Tak mi to tłumaczył, za komuny nadzór nad administracją miała partia – PZPR, a teraz moim I Sekretarzem, który będzie kontrolował samorząd wojewódzki będzie wojewoda. Przed wojną to wszystko co dziś kontroluje wojewoda rządowy, kontrolował wojewoda wybrany w demokratycznych wyborach i państwo było silne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »