Programy edukacyjne i konkursy dla najmłodszych
Redaktor: Administrator   
18.11.2010.
Od 2003 roku WGRO S.A. realizuje program edukacyjny dla najmodszych „Z kwiatami za pan brat”. Program ma na celu przyblienie dzieciom kwiatów i rolin ozdobnych oraz pokazanie najmodszym jak wane s one w yciu kadego czowieka. Do sierpnia 2010 roku przeprowadzono 7 edycji programu.

Uradowane dzieci po zakoczonej lekcji o kwiatach otrzymyway rolny doniczkowe.

Do udziau w programie zaproszono cznie kilkadziesit szkó podstawowych i kilkanacie przedszkoli. Przy czym w kadej szkole programem objto 4-6 klas. Aby dzieci poznay moliwie szeroki asortyment kwiatów pracownicy Dziau odwiedzali szkoy 4-krotnie. Podczas kadego spotkania prezentowano kwiaty typowe dla danej pory roku. Podczas nich kade dziecko biorce udzia w programie otrzymao od WGRO S.A. kwiaty. Podczas naszych spotka z dziemi w szkoach i przedszkolach staralimy si w przypadku kadego omawianego gatunku pokaza yw rolin, uzupenialimy te informacje materiaem zdjciowym. Oprócz charakterystyki wymienionych wczeniej gatunków rolin ozdobnych, przypominano dzieciom okazje, podczas których dostajemy bd obdarowujemy innych kwiatami, uczono w jaki sposób wrcza kwiaty i jakie kwiaty s odpowiednie dla dziecka, a jakie dla kobiety czy mczyzny. Najmodsi dowiedzieli si równie, e „kwiaty mówi”, e mona nimi wyrazi kade uczucie. Nie zabrako take wskazówek jak postpowa z kwiatami oraz jak je pielgnowa. Jako uzupenienie zaj prowadzonych w szkoach zaproponowano dzieciom wycieczk na rynek hurtowy oraz do gospodarstw ogrodniczych produkujcych kwiaty. O zainteresowaniu programem wiadczy fakt, e szkoy staraj si o ponowne przeprowadzenie zaj.

Działania WGRO S.A. na rzecz integracji środowiska.

Wychodząc naprzeciw potrzebie integracji działalności rynków hurtowych w Polsce Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. wspólnie z innymi rynkami hurtowymi w Polsce powołała do życia Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe. Celem Stowarzyszenia jest: reprezentacja środowiska na zewnątrz, rozwiązywanie wspólnych dla rynków problemów, podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynków hurtowych wobec innych podmiotów działających w tym sektorze rynku, tworzenie warunków zapewniających reprezentowanie i obronę interesów oraz praw przedsiębiorców i podmiotów związanych z działalnością rolno-spożywczych rynków hurtowych, promocja działalności polskich rynków hurtowych w kraju i za granicą. W ostatnim okresie Stowarzyszenie wystąpiło z inicjatywą wprowadzenia zapisów ustawowych dotyczących rynków hurtowych, umożliwiających uzyskanie między innymi dostępu do środków pomocowych.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484