ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Honorowy medal

„Verba docent – exempla trahunt” „ Słowa uczą – przykłady pociągają” dla Prezesa WGRO S.A. Grzegorza Hempowicza.
 
 
Programy edukacyjne i konkursy dla najmłodszych

Od 2003 roku WGRO S.A. realizuje program edukacyjny dla najmodszych „Z kwiatami za pan brat”. Program ma na celu przyblienie dzieciom kwiatów i rolin ozdobnych oraz pokazanie najmodszym jak wane s one w yciu kadego czowieka. Do sierpnia 2010 roku przeprowadzono 7 edycji programu.
 
FLORYSTYKA NA WGRO S.A.

W organizowaniu imprez florystycznych WGRO S.A na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma zawodowymi florystami z kraju i zagranicy. Od początku te formy aktywności cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony aktualnych i potencjalnych klientów rynku.
 
Znak towarowy " Produkt z WGRO S.A"

Zgodnie z tendencjami światowymi rynki hurtowe dla wyróżnienia kupowanych na nich produktów, wprowadzają własne znaki towarowe. Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu od kilku lat realizuje program promocyjny pod własnym zarejestrowanym znakiem towarowym "Produkt z WGRO S.A.".
 
Podróż na Antarktydę

Drugą była wyprawa turystyczno-naukowa lodołamaczem z Ushuaia - najbardziej na południe wysuniętego miasteczka-portu na Ziemi Ognistej w Argentynie.
 
Mój pobyt w Brazylii

Pomimo wielu zajęć i działań Grzegorz Hempowicz uczestniczył w kilku wyprawach w różne rejony świata. Najbardziej utkwiły mu w pamięci dwie wyprawy: do Brazylii, gdzie razem z członkami Stowarzyszenia Sołtysów Polskich uczestniczył w spotkaniu z tamtejszą Polonią.
 
Wybitny Wielkopolanin Grzegorz Hempowicz

Urodzony 24 lutego 1945 roku, w pierwszym dniu oswobodzonego Poznania, jako prawdopodobnie jedyny nowonarodzony Poznaniak w tym dniu.
 
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu wizytówką Poznania i całego Regionu Wielkopols
Redaktor: Redakcja   
18.11.2010.
W Poznaniu prekursorem budowy nowoczesnej infrastruktury rynkowej w Polsce. Od Poznania wszystko się zaczęło.

Tablica przy placu budowy informująca o terminie zakończenia pierwszego etapu inwestycji jesienią 1992 roku - w co niewielu wtedy wierzyło. Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład finansowy wielkopolskich ogrodników i handlowców, którzy współfinansowali budowę rynku.

Przemówienie przedstawiciela rządu Konfederacji Szwajcarskiej, Pana Wielfrieda Schmida podczas uroczystości otwarcia Gildii.

Oficjele podczas uroczystości otwarcia WGRO S.A. przecinają wstęgę.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarii w Polsce Richarda Gächtera podczas uroczystości otwarcia Gildii.

Minister Rolnictwa Gabryel Janowski podczas uroczystości otwarcia WGRO S.A..

Gildia jest podstawowym miejscem zaopatrzenia i zbytu w branży ogrodniczej.

Hala owocowo - warzywna

Hala kwiatowa

Uroczyste otwarcie nowej, dwupoziomowej hali K2 w obecności Wiceministra Rolnictwa – Pani prof. dr hab. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz.

Handel na dolnym poziomie hali K-2.

Otwarcie nowej hali K-3

Uroczystość otwarcia nowych hal spożywczych

Trochę historii

Z inicjatywą budowy nowoczesnego rynku hurtowego produktów ogrodniczych w Poznaniu już na początku lat osiemdziesiątych XXw. wystąpiło Koło Poznań Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w Poznaniu. W okresie transformacji systemowej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych po rozpadzie starych struktur organizacyjnych w ogniwie hurtu głównie pionu spółdzielczego, wystąpiła pilna konieczność wypełnienia istniejącej luki instytucjonalnej grożącej całkowitą dezorganizacją systemu dystrybucji warzyw, owoców i kwiatów. Budowa rynku hurtowego znalazła więc jeszcze szersze niż dotychczas uzasadnienie w zmianach systemowych a ze względu na pełnione przez rynki hurtowe ważne funkcje dobra publicznego stała się inwestycją o największym stopniu pilności przynoszącą korzyści producentom rolno-ogrodniczym i szerszej społeczności.

Cel działalności WGRO S.A.

Celem działalności Gildii jest: stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi oraz wprowadzenie na polski rynek światowych standardów w handlu hurtowym kwiatami, owocami, warzywami i artykułami spożywczymi a poprzez to stymulowanie zmian strukturalnych w ogrodnictwie i infrastrukturze rynku rolnego w Polsce. Dodatkowo Gildia zajmuje się promocją zdrowej żywności oraz polskich produktów w kraju i zagranicą.

Wsparcie dla budowy rynku ze strony Rządów Konfederacji Szwajcarskiej i Polski,

Agencji Rynku Rolnego oraz ogrodników i handlowców.

Realizację ambitnego projektu budowy rynku hurtowego w Poznaniu przyspieszyło pojawienie się możliwości pozyskania pomocy finansowej dla Polski od Rządu Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodna współpraca wszystkich zainteresowanych stron powstaniem rynku hurtowego w Poznaniu, aport ziemi Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego oraz zgoda na partycypację w kosztach budowy potencjalnych operatorów rynku były decydującymi argumentami w rozmowach z przedstawicielami rządów Konfederacji Szwajcarskiej i Polski dotyczących pozyskania środków na jego budowę. Inicjatywa wielkopolskich ogrodników spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem Rządu Konfederacji Szwajcarskiej, który w ramach bezzwrotnej pomocy postanowił sfinansować 50% kosztów budowy w wysokości 10 mln CHF a także udzielić niezbędnej pomocy logistycznej, projektowej oraz w zakresie nadzoru na realizacją pierwszego etapu budowy rynku. Ministerstwo Rolnictwa wsparło budowę kwotą 2,5 mln nowych złotych a Agencja Rynku Rolnego 1,2 mln zł. W wyniku prowadzonych negocjacji podpisano umowę sześciostronną dotyczącą budowy rynku, jej finansowania i nadzorowania. Nadzór nad organizacją budowy Gildii powierzono Biuru Inżynierskiemu Preisig AG z Zurychu. Z ramienia Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jedno miejsce w radzie nadzorczej przypada stronie szwajcarskiej. Do czasu przejścia na emeryturę to jest do grudnia 1996 r. długoletnim stałym przedstawicielem strony szwajcarskiej w Radzie Nadzorczej WGRO S.A. był Wilfried Schmid, od tego momentu tj od początku 1997 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni Paul Leuenberger.

Otwarcie rynku

W dniu 6 czerwca 1991r miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego a już 26 listopada 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie rynku przez Richarda Gächtera Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce , Gabryela Janowskiego Ministra Rolnictwa RP oraz Prezydenta Miasta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka w obecności pierwszych prezesów WGRO S.A. Jana Ciesielskiego i Grzegorza Hempowicza oraz licznych zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Otwarcie rynku w krótkim czasie przyczyniło się to do:

. poprawy estetyki miasta,

. uporządkowania handlu hurtowego, warzywami, owocami i kwiatami,

. zapewnienia pewnych miejsc zbytu dla producentów oraz zaopatrzenia dla odradzającego się handlu,

. wdrożenia obowiązujących w świecie standardów handlowych, podniesienia kultury handlu i bezpieczeństwa obrotu żywnością ,

. rozwoju produkcji ogrodniczej w rejonie działania Gildii.

Powstanie WGRO S.A. uwolniło rolników od niewolniczego całodobowego przywiązania do rynku i koczowania w prymitywnych warunkach w oczekiwaniu na klienta. Skrócony czas sprzedaży to lepsze ceny i więcej czasu dla rodziny i gospodarstwa.

Doświadczenia WGRO S.. przykładem dla innych rynków hurtowych w Polsce

Otwarcie Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu zapoczątkowało długi proces tworzenia nowoczesnych struktur rynku hurtowego artykułów rolno-ogrodniczych i spożywczych w Polsce, które są komplementarne do istniejących w Unii Europejskiej. Zdobyte w trakcie budowy i pierwszych latach funkcjonowania WGRO S.A bogate doświadczenie było wykorzystane przy powstawaniu kolejnych rynków hurtowych w ramach resortowego a potem rządowego programu budowy rynków hurtowych i giełd w Polsce oraz przez instytucje międzynarodowe finansujące budowę rynków hurtowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy.

Dynamiczny rozwój infrastruktury

Nastawienie strategii rozwoju Gildii na przyszłość i rozwój pozwoliło nadążać jej za istniejącymi w świecie trendami, szczególnie w zakresie obowiązujących w świecie standardów handlowych i norm jakościowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje zdolność Gildii do samodzielnego rozwoju w oparciu o środki własne i akcjonariuszy. W stosunkowo krótkim czasie od powstania Gildia wzbogaciła się o nowe obiekty handlowe i usługowe: hale spożywcze, hale do handlu kwiatami żywymi, owocami i warzywami, pawilony handlowe do handlu kwiatami sztucznymi i dodatkami florystycznymi, zmodernizowano i przystosowano do wymogów HACCP hale z przeznaczeniem na handel mięsem i rybami oraz ich przetworami a także surówkami.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »