Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza
Redaktor: Redakcja   
06.12.2012.

Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza

Prezydium jednej z sesji konferencji WUWM

Pani Prezes Lidia Niemier podczas Konferencji WUWM. W obradach uczestniczyło 160 delegatów z 24 krajów świata.


Konferencja Światowego Związku Rynków Hurtowych (World Union of Wholesale Markets, WUWM) pod hasłem: „Rynki hurtowe: platforma partnerstwa w biznesie" w Poznaniu

W dniach 12-14 września 2012 roku odbyła się, zorganizowa­na przez Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą w Poznaniu, Konferencja Światowego Związku Rynków Hurtowych (World Union of Wholesale Markets, WUWM) pod hasłem: „Rynki hurtowe: platforma partnerstwa w biznesie". Wzięło w niej udział 160 specjalistów z 24 krajów. Poruszyli oni szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem i otoczeniem rynków hurtowych w kraju i zagranicą. Konferencje rozpoczęła analiza czynników Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), wpływających na funkcjonowanie rynków hur­towych w kontekście reformy tej polityki po 2013 roku.Obrady podzielono na 4 sesje. Sesję pierwszą poświecono wyzwaniom w projektowaniu rynku hurtowego oraz moder­nizacji rynku hurtowego. W jej trakcie poruszono organizacyjno-logistyczne aspekty tworzenia rynku hurtowego owoców i warzyw na przykładzie tworzenia go od podstaw. W miarę użytkowania infrastruktury rynku podlega ona stopniowemu technologicznemu starzeniu się i zużyciu, wymagając radykalanych zmian - dlatego kolejną prezentację poświęcono moder­nizacji i przeprojektowaniu oraz rozwojowi infrastruktury rynku hurtowego. Sesja 2 dotyczyła wyzwań stojących przed rynkami hurtowymi w związku z potrzebą lub koniecznością ich relokacji poza centra dynamicznie rozwijających się miast, wchłaniają­cych przyległe tereny. Omówiono w niej możliwości powstające przed przeniesionym w nowe miejsce rynkiem oraz, grupy ryzyk jakie towarzyszą takim działaniom. Uzupełnieniem sesji była debata zarządzających rynkami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tyrn zakresie. Podczas sesji trzeciej dys­kutowano o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności - jednym z filarów umożliwiających, dostarczenie konsumentom bezpiecznej żywności za pośrednictwem rynku hurtowego. Naświet­lono zasady i kryteria przy wyborze systemu certyfikacji rynku oraz przedstawiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa obrotu żywnością na rynkach hurtowych. Kolejnym z poruszonych aspektów było zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na rynku hurtowym. Sesję zakończyło przedstawienie kroków certyfikacji rynku hurtowego. W sesji 4 skoncentrowano się na wsparciu marketingowym dla operatorów i klientów rynku hurtowego na przykładzie WGRO S.A. w Poznaniu, tworzeniu systemu dys­trybucji świeżych produktów żywnościowych (m.in. owoców i warzyw) na przykładzie sieci dystrybucji „Fresh Net" i jej wsparciu przez Stowarzyszenie Niemieckich Rynków Hurto­wych - GF1 oraz integracji producentów rolnych na rynkach hurtowych poprzez budowę regionalnych marek owoców i wa­rzyw.Wszystkie te poruszane zagadnienia posłużyły wymianie doświadczeń, w celu wzmocnienia siły konkurencyjnej rynków hurtowych w systemie dystrybucji żywności, umożliwiającej handlowcom na rynkach hurtowych umocnienie swojej pozycji i zdywersyfikowanie działań na rynku świeżych produktów spożywczych dla zapewnienia rynkom hurtowym pozytywnego wpływu na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i społeczności w rejonie ich oddziaływania. Uczestnicy konferencji w podsumowaniu problematyki pro­klamowali swoją deklarację, którą przedstawiano uczestnikom konferencji.

(w.s.)