Wybitny Wielkopolanin gen. bryg. Krzysztof Pajewski
Redaktor: Redakcja   
27.12.2012.

Na zdjęciu Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Gen. bryg. Krzysztof Pajewski i Prezes Lotniska ławica Krzysztof Pawłowski

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu cieszyła się wielkim zainteresowaniem poznaniaków.


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego (WSOWPanc) - uczelnia wojskowa Sił Zbrojnych PRL i III RP

Historia

Szkoła została utworzona we wrześniu 1967 r. na bazie Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem szkoły było kształcenie oficerów -dowódców wojsk pancernych na poziomie studiów inżynierskich. Okres studiów trwał 4 lata. W 1970 w szkole rozpoczęto kształcenie oficerów politycznych przygotowywanych na poziomie studiów licencjackich w zakresie nauk społeczno-politycznych. W 1973 w ramach uczelni powstała Szkoła Oficerów Rezerwy, która prowadziła szkolenie podchorążych - absolwentów wyższych uczelni cywilnych. Szkolenie to trwało 6 miesięcy. Początkowo zasadniczą rolę w nauczaniu spełniały tzw. cykle przedmiotowe, skupiające wykładowców poszczególnych przedmiotów. W 1980 zastąpiły je samodzielne katedry i zakłady. W proces kształcenia podchorążych w dużym stopniu zaangażowana była kadra poznańskich uczelni wyższych, a zwłaszcza Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rezultatem tej współpracy były realizowane wspólnie z tymi uczelniami równoległe studia magisterskie dla najlepszych podchorążych. Szkołę rozwiązano we wrześniu 1993 w ramach programu restrukturyzacji wyższego szkolnictwa wojskowego. W jej miejsce powstało Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przygotowujące chorążych i podoficerów dla wojsk pancernych i zmechanizowanych. Kształcenie oficerów - dowódców wojsk pancernych przejęła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu

WYBITNY WIELKOPOLANIN gen. bryg. Krzysztof Pajewski

Służba w wojsku</br> W latach 1960-1963 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po promocji i mianowaniu na podporucznika przydzielony został do 6 Szkolnego Pułku Samochodowego w Ostródzie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej, kwatermistrz – zastępca dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, kwatermistrz Wojsk Lotniczych w Poznaniu, komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu i Szef Zarządu Ekonomiczno-Finansowego Sztabu Generalnego WP. W sierpniu 1996 wyznaczony został na stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Generał Krzysztof Pajewski był przewodniczącym Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. 17 maja 2002 generał Pajewski przekazał obowiązki komendanta WSO im. S. Czarnieckiego płk. dr. Stefanowi Filaremu. Zmarł nagle 31 lipca 2002. Pochowany 7 sierpnia 2002 w Alei Zasłużonych Cmentarza na Junikowie w Poznaniu.