Wybitny Wielkopolanin Dr Marian Król
02.12.2009.

Dr Marian Król

Urodził się dnia 16 lipca 1939 roku w Brodziszewie powiat Szamotuły w rodzinie wielkopolskiego gospodarza. Ojciec Bolesław – powstaniec wielkopolski został zamordowany w 1942 roku przez hitlerowców.

Gmach siedziby Stowarzyszenia przy ul. Garncarskiej 8

Gmach siedziby Stowarzyszenia przy ul. Garncarskiej 8

Spotkanie Mariana Króla z Ojcem Świętym w dniu 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu na Łęgach Dębińskich

Spotkanie Mariana Króla z Ojcem Świętym w dniu 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu na Łęgach Dębińskich

Spotkanie z arcybiskupem Jerzym Strobą i działaczami Unii Wielkopolan dr Marianem Królem i Ludwikiem Ratajczakiem (1992)

dr Marian Król przy pracy w swoim gabinecie Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego

Spotkanie z arcybiskupem Jerzym Strobą i działaczami Unii Wielkopolan dr Marianem Królem i Ludwikiem Ratajczakiem (1992)

Główne nagrody Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskigo

Od najmłodszych lat Marian Król pracował w 18 hektarowym gospodarstwie rolnym, pomagając matce Stanisławie w jego prowadzeniu. Dobrze poznał ciężką pracę na wsi. W czasach stalinowskich był świadkiem zmagań matki z różnymi szykanami, jakich doznawała jako właścicielka „kułackiego” gospodarstwa.

Szkołę podstawową rozpoczyna w Brodziszewie, a kończy w Szamotułach W 1953 roku rozpoczął naukę w szkole średniej ogólnokształcącej w Szamotułach, a kończy zaocznie w Poznaniu. Nawiązując do rodzinnej tradycji, włączył się w 1956 roku do ruchu ludowego, wstępując do ZMW, a w 1960 roku do ZSL. W 1961 roku został wicemistrzem I Krajowej Olimpiady Rolniczej w Polsce. Praca społeczna wśród rówieśników była dopingiem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Studia na Wyższej Szkole Rolniczej kończy w 1963 roku z tytułem inżyniera rolnika. W 1966 roku kończy studia magisterskie z zakresu zagadnień ekonomicznych na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu..

ZMW był dobrą szkołą dla przyszłego działacza gospodarczego i społecznego. Zdobyta w organizacji młodzieżowej wiedza i doświadczenie dały impuls do szerszego działania na rzecz polskiego rolnika i wielkopolskiej wsi. Stąd decyzja o przekazaniu gospodarstwa rodzinnego siostrze i podjęciu pracy jesienią 1963 roku w strukturach organizacyjnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu. Zdobywanie wiedzy i doświadczeń politycznych Marian Król umiejętnie łączył z pracą zawodową w Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczych oraz rolniczych zrzeszeniach i związkach branżowych na stanowisku kierownika działu rolnego. W latach 1973-1978 był kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Rolnego i członkiem kierownictwa WK ZSL w Poznaniu.

W 1975 roku ukończył i obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym AR SGGW w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Kształtowanie się wzajemnych procesów dostosowawczych w rozwoju rolnictwa i rynku środków do produkcji rolniczej /studium na przykładzie gospodarstw chłopskich województwa poznańskiego”.

W latach 1979-1981 był dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego PZU w Poznaniu.

Dzięki jego inicjatywie oraz umiejętnościami pełnego zaangażowania pracowników do realizacji celów zawodowych, szybko znalazł się poznański oddział PZU w ścisłej krajowej czołówce. Jako pierwszy w kraju wykorzystał komputery do celów ubezpieczeń. Praca w organizacjach rolniczych, a następnie kierowanie Oddziałem Wojewódzkim PZU potwierdziły duże umiejętności organizacyjne i wiedzę w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Marian Król posiadł zdolności mediacyjne i potrafił zawsze dobrze współpracować z ludźmi o różnych charakterach i poglądach. Dowodem tego był wybór w październiku 1981 roku w pierwszych powojennych tajnych demokratycznych wyborach na wojewodę poznańskiego. Aby wybór taki mógł mieć miejsce, konieczne było szerokie poparcie i uznanie wśród głosujących radnych WRN spoza partii ludowej. Sprzeciw ówczesnych władz KW PZPR w Poznaniu spowodował, że nominację premiera rządu na wojewodę otrzymał dopiero prawie miesiąc po wyborze.

Jako wojewoda poznański zyskał sobie opinię sprawnego organizatora, pragmatycznego fachowca, dobrze zorientowanego w problemach gospodarki regionalnej, problematyki społecznej oraz zagadnieniach nauki, kultury, zdrowia i edukacji. Umiał nawiązać właściwe relacje z zarządem regionu „Solidarność”, któremu przewodził Zdzisław Rozwalak. W ówczesnych bardzo specyficznych warunkach, uczynił bardzo wiele dla poznańskiego regionu – w tym wsi i rolnictwa. Rolnictwo po raz pierwszy uzyskało jedną trzecią środków przeznaczonych na inwestycje w województwie. Województwo poznańskie uzyskiwało w latach 1983-1990 dzięki Jego staraniom i działaniom trzecie nakłady inwestycyjne w kraju; po Katowicach i Warszawie. Dr Marian Król jest wspominany jako wojewoda, który przyczynił się do dynamicznego rozwoju sektora prywatnego i firm polonijno-zagranicznych.

To dzięki niemu od wielu lat funkcjonuje „Poznański Szybki Tramwaj”. W województwie powstało wiele nowych szkół, obiektów służby zdrowia, placówek kulturalnych i sportowych.

Jego pragmatyzm i fachowość wzbudzały szacunek środowisk gospodarczych. Jego osobistym sukcesem było nawiązanie partnerskiej współpracy z samorządami miast i gmin. Pierwszy w kraju w 1982 roku powołał Konwent Sołtysów naszego regionu.

Wzorowo przebiegała współpraca ze środowiskami poznańskiej nauki – oddział PAN, rektorami wyższych uczelni Poznania, oraz środowiskami kultury i dziennikarzami.

Umiejętnie i konstruktywnie współpracował z Kurią Metropolitalną w Poznaniu I Gnieżnie.

W 1983 roku powołał „Radę Konsultacyjną” przy urzędzie wojewody. Tutaj umiejętnie skupił środowiska naukowe, gospodarcze i opiniotwórcze w realizacji programu rozwoju miasta i regionu poznańskiego.

W 1983 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu przygotowującemu historyczną wizytę Papieża Jana Pawła II w Poznaniu. Wraz z arcybiskupem dr Jerzym Strobą przyjmował w imieniu Wielkopolan Ojca Świętego w dniu 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu na Łęgach Dębinskich.

Był inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy w 1985 roku Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych „Polagra” w Poznaniu. Jest jednym z założycieli Oddziału Towarzystwa Polonia oraz Domu Polonii w Poznaniu.

Należał do ścisłego grona najlepszych wojewodów w kraju. Po latach owocnej pracy, którą przyczynił się do rozwoju regionu i miasta Poznania, w wyniku politycznego nacisku kierownictwa KW PZPR na władze centralne, podjął samodzielnie decyzję o rezygnacji ze stanowiska wojewody poznańskiego na początku 1986 roku. Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR bardzo zależało, aby ponownie wojewodą w Poznaniu był członek Partii i tak się stało. Mimo wielu atrakcyjnych propozycji stanowisk rządowych w Warszawie, pozostaje wierny Poznaniowi i Wielkopolsce.

W 1986 roku powrócił do pracy w ZSL na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Komitetu. Był od 1980 roku członkiem władz naczelnych ZSL. W latach 1985 – 1989 był posłem na sejm IX kadencji. Przewodniczył Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej. W grupie bilateralnej Polska-Japonia pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego. Za wysoką ocenę pracy parlamentarnej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kandydował do I kadencji Senatu RP. Uzyskując prawie 150 tysięcy głosów nie uzyskał mandatu. Jesienią 1989 roku był uczestnikiem rozmów z przedstawicielami Solidarności na temat sytuacji społeczno - gospodarczej w województwie poznańskim w ramach tzw. „Poznańskich Spotkań Konsultacyjnych Władz i Solidarności”.

Emocjonalny związek dr Mariana Króla z wielkopolskim rolnictwem zaowocował w roku 1990 powołaniem do życia Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej. Jest jej założycielem i prezesem zarządu. Celem Fundacji jest promocja polskiej żywności, rozwój przemysłu przetwórczego oraz udzielanie pomocy szkoleniowej rolnikom w przekształcaniu gospodarstw w nowoczesne i dobrze wyposażone firmy produkcyjne. Z inicjatywy WFŻ powołano wiele firm działających na rzecz przetwórstwa rolno-spożywczego i rolnictwa.

Już w 1990 roku zainicjował uruchomienie produkcji „Mleka Czempińskiego”, pierwszego o wysokiej jakości mleka sprzedawanego w kartonikach.

Najbardziej prestiżową z nich jest Giełda Poznańska „GP” S.A. organizująca w sposób nowoczesny obrót towarowy artykułami rolnymi. Giełda była największą i najprężniejszą w latach 90-tych giełdą rolną w Polsce. Powołał w 1992 roku w formie spółdzielczej Rolnicze Towarzystwo Kredytowe, udzielające pożyczki rolnikom i przetwórcą żywności.

Zainicjował w 1992 roku wraz z poznańskimi mediami Konsumencki Konkurs Jakości Produktów „Dobre, Bo Polskie”. Celem konkursu było promowanie polskiej żywności oraz innych produktów wytwarzanych w Polsce. W 2004 roku, po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej zmieniono nazwę konkursu na „Najlepsze w Polsce” – „The Best In Poland”. W 1996 roku wraz z Akademią Rolniczą i MTP utworzono Korporację Producentów Żywności – Klub Promocji Jakości”, skupiający producentów – złotych medalistów MTR-P „Polagra”. Celem Korporacji jest podnoszenie jakości i konkurencyjności polskich produktów na rynkach europejskich. Poprzez wielorakie inicjatywy dr Mariana Króla –Fundacja stała się doskonałym doradcą i konsultantem gospodarczym.

W kwietniu 1992 roku otrzymał propozycje objęcia stanowiska wice ministra Współpracy z Zagranicą w rządzie Olszewskiego. Jesienią 1992 roku otrzymał propozycje od Waldemara Pawlaka – prezesa NK ZSL – objęcia stanowiska prezesa Agencji Rynku Rolnego. Ze względów rodzinnych nie chciał przenieść się do Warszawy.

We wrześniu 1993 roku dr Marian Król uzyskał mandat poselski z listy PSL, dzięki poparciu prawie 16 tysięcy wyborców z województwa poznańskiego. Pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, później w Komisji Skarbu Państwa. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ponadto był członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Był, więc współtwórcą Konstytucji RP uchwalonej w 1997 roku. Uczestniczył w pracach zarządu Unii Międzyparlamentarnej oraz w grupie bilateralnej Polska-Niemcy, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. Był członkiem stałej podkomisji ds. restrukturyzacji polskiego sektora bankowego. Premier Józef Oleksy złożył propozycję objęcia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Wiele czasu i energii w społecznikowskim działaniu poświęcał Ochotniczym Strażom Pożarnym. Zaczynał działalność w OSP w Brodziszewie, gdzie był sekretarzem zarządu. W latach 1979-1996 był wiceprezesem zarządu wojewódzkiego związku OSP, a w latach 1996-1998 jego prezesem. Członek honorowy OSP Brodziszewo. Z okazji 75 lat OSP Brodziszewo, opracował i wydał w nakładzie 1000 egzemplarzy książkę „Z kart historii 1923-1998”. Za zasługi dla tej działalności został uhonorowany „Złotym Znakiem Związku OSP”.

Aktywnie pracował w organizacjach zawodowych takich jak: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej, Zespole Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Krajowej Izbie Gospodarczej, Szwajcarsko-Polskiej Izbie Przemysłu i Handlu i Komitecie Polska – Rosja przy KIG.

Działał społecznie także w Polskim Związku Motorowym. Był przez jedną kadencję wiceprezesem zarządu głównego. Przewodniczył Radzie Głównej Klubów i Automobilklubów Polski. Uczestniczył w pracach Automobilklubu Wielkopolskiego.

Pasje regionalne realizował w Stowarzyszeniu Unia Wielkopolan, którego był założycielem, później pełnił obowiązki wiceprezydenta. Następnie działał w Ruchu Regionalnym Wielkopolan. Regionalizm to dobra szkoła samorządności, samodzielności i pracy organicznej dla dobra Wielkopolski.

Dr Marian Król to inicjator powołania Poznańskiej Fundacji Wincentego Witosa, Towarzystwa Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. Był także współzałożycielem Wielkopolskiej Fundacji Reumatologicznej i Stowarzyszenia „Maior Polonia”.

W 1998 roku występuje z PSL i wraz z Romanem Jagielińskim współorganizuje nowe ugrupowanie polityczne – Partię Ludowo-Demokratyczną. Jest pierwszym przewodniczącym zarządu regionu Wielkopolskiego PLD. W PLD działa do 2005 roku, będąc kolejno: członkiem zarządu krajowego, Wiceprzewodniczącym partii i przewodniczącym Krajowego Sądu Partyjnego.

Od 2005 roku jest bezpartyjnym politykiem.

W grudniu 1998 roku wraz z gronem przyjaciół tworzy Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Głównym celem Towarzystwa jest kreowanie nowego wizerunku pracy organicznej w nowym XXI wieku oraz wskazywanie wzorców osobowości godnych do naśladowania przez młode pokolenia Polaków. Tworzy i realizuje m. in. projekty:

 • Złoty Hipolit – i godność „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”,
 • Honorowy Hipolit – i godność „Lider Pracy Organicznej”,
 • Honorowy „Złoty Hipolit” dla wybitnych osobistości zagranicznych,
 • Honorowy Hipolit dla osób zagranicznych,
 • Młody Pozytywista,
 • Konsumencki Konkurs Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce”,
 • Konsumencki Konkurs Jakości Usług „Najlepsze w Polsce”,
 • Europejski Magazyn Internetowy „Europartner”,
 • Ludzie Miesiąca na stronach „Europartnera”.
 • Portal promocyjny – Polskie Centrum Promocyjne „Bestfirma”.
 • Fundusz stypendialny.

Szczególnym wyróżnieniem dla Towarzystwa i jego twórcy było przyjęcie specjalnej Statuetki Złotego Hipolita przez Papieża Jana Pawła II z rąk prezydenta Towarzystwa dr Mariana Króla. Wręczenie statuetki nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2001 roku w Watykanie na 1000 audiencji generalnej.

Przewodniczył od 2005 roku społecznemu komitetowi budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Dzięki jego aktywności fundatorami budowy pomnika stało się prawie 1100 osób fizycznych i ponad 160 firm, organizacji społecznych i szkół. Pomnik Hipolita odsłonięto po 140 latach od jego śmierci.

Przewodniczy radzie programowej Europejskiego Magazynu Internetowego „Europartner”.

Jest inicjatorem nadawania Srebrnych i Złotych medali „Labor Ognia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej.

Dr Marian Król uczestniczy aktywnie w działalności gospodarczej. Między innymi był:

 • Doradcą Prezesa zarządu Warta Wita S.A.
 • Prezesem zarządu Rolniczego Towarzystwa Kredytowego „RTK”.
 • Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Giełdy Poznańskiej „GP” S.A.,
 • Przewodniczącym rady nadzorczej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Gospodarczej „TWG” SA,
 • Przewodniczącym rady nadzorczej Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.,
 • Przewodniczący rady nadzorczej Poznańskich Zakładów Graficznych S.A.,
 • Przewodniczący rady nadzorczej PW „Interfund” sp. z oo.,
 • Przewodniczący rady nadzorczej Korporacji Producentów Żywności „Klub Promocji Jakości”,
 • Przewodniczym radzie nadzorczej „Top” sp. z oo.
 • Przewodniczącym rady nadzorczej „Złoty Medal” S.A.,
 • Vice-przewodniczący rady nadzorczej PZZ „Herbapol” S.A.,
 • Sekretarzem rady nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nadzorczej „Zremb-Kulczyk” sp. z oo.,
 • Członkiem rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń „Hestia” S.A.,
 • Członkiem rady nadzorczej RKS Czempiń,
 • Członkiem rady nadzorczej PPZ „Interfragrans”,
 • Członkiem rady nadzorczej Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej,
 • Członkiem rady nadzorczej ZPOW „Stowit”,
 • Członkiem rady nadzorczej „Total” S.A.,
 • Członkiem rady nadzorczej Izba Rozliczeniowa S.A.

Uczestniczy także w pracach organizacji charytatywnych i społecznych. Między innymi:

 • Przewodniczy zarządowi Stowarzyszenia Pomocy Seniorom „Major Polonia”,
 • Przewodniczył radzie Wielkopolskiej Fundacji Reumatologicznej,
 • Przewodniczy radzie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa,
 • Przewodniczył radzie Fundacji Wincentego Witosa,
 • Uczestniczył w radzie programowej Wyższej Szkoły Zarządzania I Bankowości,
 • Przewodniczył radzie Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Ziemi Szamotulskiej „Szamotulanie”,
 • Przewodniczył akcji charytatywnej „Milion Rupii dla Ojca Mariana Żelazka – Misjonarza z Indii”,.
 • Członek Senatu Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania,
 • Przewodniczy Komitetowi Społecznemu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
 • Przewodniczy kapitule Wzorowy Producent Żywności – „Alimentorum Fabricator Optimus”,
 • Przewodniczy Konfraterni Orderu Świętego Stanisława BM w Poznaniu,
 • Przewodniczy jako Wielki Przeor na Polskę Orderowi Świętego Stanisława BM,

Jest członkiem:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
 • Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i Więzień
 • Zarządu Głównego Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych,
 • Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
 • Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława BM.
 • Kapituły statuetki „Złotego Hipolita” i „Honorowego Hipolita”,
 • Kapituły statuetki SALIX AUREA /Oskar w reumatologii/.
 • Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
 • Kapituły statuetki Dezyderego Chłapowskiego,
 • Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 • Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego,
 • Kapituły medalu wojewody wielkopolskiego „Ad Perpetuam Rei Memoriał”,
 • Stowarzyszenia „Pokolenia Wielkopolska”,
 • Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka,
 • Rotary IC Poznań i założyciel Klubu Rotary w Puszczykowie.

W 1998 roku został powołany do pełnienia obowiązków przewodniczenia w Poznaniu Ogólnopolskiemu Społecznemu Komitetowi 80 rocznicy Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji Wielkopolskiej”. Za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim został uhonorowany specjalną statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.

Jest Honorowym Obywatelem „Rzeczpospolitej Mosińskiej” i Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.

Cieszy się autorytetem i przyjaźnią wśród zagranicznych ludzi biznesu oraz polskich działaczy gospodarczych, ludzi kultury, nauki, kościoła, sztuki, edukacji i samorządu.

Jest autorem ponad 100 artykułów i publikacji dotyczących problematyki rolniczej, ekonomicznej i społecznej. W 2001 roku wydał swą książkę „Marian Król – wojewoda – polityk – społecznik”. Powyższe wydawnictwo zawiera wypowiedzi, wywiady i rozmowy, jakich udzielił dziennikarzom w latach 1961-2001. W najbliższym czasie wyda kolejną książkę.

Żonaty z Danutą Kowańską herbu Ryś. W małżeństwie urodził się syn Maciej Marek, który przed wcześnie zmarł. Danuta jest cenioną malarką. Ma spory dorobek artystyczny i wystawienniczy. Jej obrazy są w prywatnych zbiorach w Polsce i wielu krajach, m. in. Niemczech , Holandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii, Indiach, RPA. Jeden z jej obrazów przekazała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Obraz „Matki Boskiej Królowej Polski” znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Misjonarz Ojciec Marian Żelazek ma obraz „Chrystusa” w Indiach. W swym dorobku artystycznym ma już szereg wystaw w kraju i zagranicą.

Za swą owocną pracę został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Obronność Kraju, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz wieloma odznakami branżowymi i regionalnymi. Posiada najwyższe odznaczenia Orderu Świętego Stanisława: Krzyż Komandorski, Krzyż Wielki i Kołnierz Krzyża Wielkiego. Ponadto posiada Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Świętej Brygidy.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484